Phim hiếm: có cả vua Duy Tân, Thành Thái, Bảo Đại, anh hùng Đề Thám

https://www.youtube.com/watch?list=PL2TvUSYZvyPt4AgWZ3iMJv0OmrqPlNJ8Y&v=yvT80KF1Ouc

Comments are closed.