Nghệ thuật

TRÊN TRANG MẠNG diaCRITICS

Văn Việt: diaCRITICS là trang blog của Mạng lưới Nghệ sĩ Việt Nam Sống ở nước ngoài (Diasporic Vietnamese Artists Network – DVAN), trụ…

XIN CHỮ CHO CHỮ

(Tác phẩm trình diễn kéo dài nơi công cộng của Ly Hoàng Ly) “Xin chữ cho chữ” là một tác phẩm trình diễn kéo…