Thư bạn đọc

GIẤY MỜI

GỬI QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN… Ngày 20 tháng 11 năm 2011, Book Hunter ra đời vào một buổi chiều cuối tuần, với hi…