Trên Facebook

Nhà văn nhà veo

(Rút từ facebook của Nguyễn Quang Lập)   Kỳ này mình ra Hà Nội gần nửa tháng, ra để giải quyết việc nhà, kỳ…

Nhà văn

(Rút từ facebook của Nguyễn Trọng Tạo)   Thật may, anh là người chưa nhũn não ngày lại ngày tự múc óc nuôi mình…