Trên Facebook/Minds

Ôm cây! Ôm nhau!

(Rút từ facebook của Bùi Thanh Tuấn)   Bộc tôi quyết định nán lại thêm Saigon vài ngày nữa để tham gia sự kiện…