Trên Facebook/Minds

Mẹ… Nờ

(Rút từ facebook của Lưu Trọng Văn)   Gã phượt cùng Lưu Trọng Ninh, Tuấn Chu. Sau tết, xứ Bọ quê gã rỏn rẻn……

Ôm cây! Ôm nhau!

(Rút từ facebook của Bùi Thanh Tuấn)   Bộc tôi quyết định nán lại thêm Saigon vài ngày nữa để tham gia sự kiện…