Tư liệu

Nghĩ về cách làm thơ (kỳ 7)

Khế Iêm TÂN HÌNH THỨC HÀNH TRÌNH VÀ TỔNG KẾT __________________________ Tóm lược: Dùng kỹ thuật vắt dòng chuyển tất cả những thể thơ…

Nghĩ về cách làm thơ (kỳ 6)

Khế Iêm THẤP THOÁNG NHỮNG NẺO ĐƯỞNG THƠ ________________________ Tặng các nhà thơ Biển Bắc Hồ Đăng Thanh Ngọc Nhà thơ và nhà nghiên…