Tư liệu

Minh Triết của Rilke

Bùi Vĩnh Phúc dịch Phóng hoạ về Rilke của Leonid Pasternak (Moscow c. 1900) Phần Giới Thiệu: Rainer Maria Rilke là một thi sĩ…