Tư liệu

Ngẫu nhiên tìm lại

Lại Nguyên Ân Có lúc tôi đã hứa sẽ đưa lên những biếm họa mà báo chí Hà Nội đả kích các nhân vật…

Nghĩ về cách làm thơ (kỳ 7)

Khế Iêm TÂN HÌNH THỨC HÀNH TRÌNH VÀ TỔNG KẾT __________________________ Tóm lược: Dùng kỹ thuật vắt dòng chuyển tất cả những thể thơ…