Tư liệu

Nhân trị và Pháp trị

Nguyễn Hoài Vân     Văn Việt: Buổi nói chuyện về “Nhân trị – Pháp trị” do Book Hunter phối hợp với Tạp chí…

Thiền quán và thi pháp

(Trích đoạn văn bản ghi lại một bài diễn giảng của Ginsberg ở Vienna năm 1994, trong Big Sky Mind: Buddhism and the Beat…