Tư liệu

Ngẫu nhiên tìm lại

Lại Nguyên Ân Có lúc tôi đã hứa sẽ đưa lên những biếm họa mà báo chí Hà Nội đả kích các nhân vật…