Tư liệu

Thuật ngữ chính trị (4)

Phạm Nguyên Trường 20. Treaty of Amsterdam – Hiệp ước Amsterdam. Tên chính thức là Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union,…

Thuật ngữ chính trị (3)

Phạm Nguyên Trường 15. Amenity – tiện nghi. Trong lĩnh vực bất động sản và nhà ở, tiện nghi là một cái gì đó…

Thuật ngữ chính trị (2)

Phạm Nguyên Trường 9. Aggregation – Hợp thể hóa. Các chính đảng đưa các đòi hỏi chính trị thành những đường lối hành động…

Thuật ngữ chính trị (1)

Phạm Nguyên Trường 1. Absolutism – Quân chủ chuyên chế. Chế độ quân chủ tuyệt đối, là chính thể mà nhà vua nắm thực…

Thư gửi Đảng Cộng sản Liên Xô

A. A. Fadeev Lã Nguyên dịch từ http://mspu.org.ua/pulicistika/14183-aleksandr-fadeev-ne-vizhu-vozmozhnosti-dalshe-zhit.html (Vào ngày 13 tháng 5 năm 1956, Alexander Alexandrovich Fadeev (1901 – 1956) – tác giả…