Tư liệu

Văn Việt Hải ngoại sau 1975

Sau chuyên đề “40 năm Thơ Việt Hải ngoại 1975-2015”, Văn Việt mở chuyên đề “Văn Hải ngoại sau 1975” nhằm tiếp tục cung…

12 năm tạp chí Hợp Lưu

Trần Vũ Bài viết khá dài, tuy một vài chi tiết chưa chính xác lắm nhưng có thể xem là tương đối đầy đủ…

Chủ nghĩa dân túy là gì?

Francis Fukuyama Người dịch: Huỳnh Hoa Francis Fukuyama: What Is Populism?American Interest, 28 November 2017 Thuật ngữ “chủ nghĩa dân túy” (populism) đã được…

Ngọ Mùi hương hội

Đặng Văn Sinh Chúng tôi vừa tìm được cuốn ghi chép về khoa thi Hương vào năm Thành Thái thứ 6 (1894) và khoa…