Tư liệu

Báo giấy số 8/2017

Xin giới thiệu quí bạn ấn bản song ngữ Báo Giấy số tháng 8 – 2017. Số báo này, với sự tham gia trực…

Einstein và Đức tin

Walter Isaacson, Time Magazine, Thursday, Apr. 05, 2007. Trần Ngọc Cư dịch Einstein biết nói chậm. “Cha mẹ tôi lo lắng đến nỗi phải…