Vấn đề hôm nay

Về tự kiểm duyệt

Ngải Vị Vị, “On Self-Censorship“, Huffington Post 19/6/2014 Hoài Phi dịch Kiểm duyệt ở Trung Quốc bị áp đặt 24 giờ một ngày, và…