Vấn đề hôm nay

Giải sân hận

Inrasara 01. Chết oan Tinh thần giải sân hận bàng bạc trong trường ca Ariya Glang Anak. Tôi đã viết nguyên một chương về…