T? Do & Ð?o Lý: Hegel, Marx, Tr?n Ð?c Th?o và L?ch s? Vi?t Nam

Nguy?n H?u Lim

I. T? Hegel

L?ch s? th? gi?i b?t ??u v?i m?t ch? ?ch t?ng qut: hi?n th?c ha n?i dung ?o L v?n ch? ti?m ?n trong Tr?i ?t, m?t s? ti?m ?n bao la trong b?n n?ng v minh m ton th? ti?n trnh l?ch s? l nh?m ??n s? gic ng? c?a b?n n?ng v minh ny.(1)

l m?t cch ??c Hegel. Tri?t h?c Hegel l m?t bi?n th? c?a th?n lu?n h?c (theodicy), m?t h? th?ng bi?n ch?ng trong l tnh logic m tinh th?n l?ch s? l n?ng l?c t? th?c ???c chn th?c ha vo trong th? gi?i. Qua qu trnh ny, n?i dung c?a l?ch s?, ?o L, mu?n th? hi?n chnh mnh v tm l?i chnh mnh trong khch th? tnh.

C? n?ng c?a l?ch s? l s? dung ha gi?a hai ph?m tr thin nhin v?t th? v tinh th?n ?o L trong m?i c nhn. T? ?, con ng??i l t? ?i?m v l m?t th?i qun ??ng quy, a converging moment, gi?a kh? th? v th?c th? l?ch s?. V tinh th?n l?ch s? l n?ng th?c v ti?n trnh chuy?n ??ng c?a ch T? Do qua kh? th? t? th?c Gic Ng?. T?t c? l m?t quy trnh vng trn chuy?n ho t? Chn th?c tuy?t ??i ??n th?c khch quan ?? v? l?i nguyn thu? b?ng kh? th? t? th?c. B?i th?, l?ch s? thin nhin v l?ch s? nhn lo?i l ti?n trnh v?t l?n gi?a kh? th? tnh v th?c th? tnh nh?m khai gi?i th?c tha ha v khch quan v? v?i ?o L. Ni cch khc, l?ch s? l chi?u di th?i gian m n?ng th?c T? Do mu?n v??n ra kh?i s? rng bu?c c?a th?i t?i v sinh h?u th??ng nghi?m trn c? s? thin nhin v v?t ch?t ?? tm ra ???c chnh mnh.

T? Do, v v?y, khng ph?i l m?t th? tr?ng thu?n t?i th? m ? ? m?i c nhn l m?t thnh t? t? h?u (self-sufficient). L?ch s? s? khng chn chn con ng??i vo trong m?t th? gi?i thu?n nghi?m th?c. L?ch s? mang logic v c?u cnh n?i t?i trong s? m?nh hi?n th?c ha T? Do trong Chn Th?c tuy?t ??i v??t qua kh?i c? b?n c nhn. Trn n?n t?ng c?u cnh huy?n nhi?m ?, s? tnh lu?n (historicism) kh?i sinh. Trong bi?n ch?ng v c?u cnh c?a s? tnh lu?n, m?i c th? sinh hi?n, v?i b?i c?nh x h?i v nhn gian lin ??i, ch? l m?t ch?ng ???ng trung gi?i (mediative stages) thi?t y?u cho n?ng l?c t? th?c. Tm l?i, l?ch s? l khch th? tnh c?a th?c v kht v?ng T? Do.

Thi s? Walt Whitman (1819-1892), sau khi ??c Hegel, ? vi?t ln:

Trong m?c ?ch c?a T?o Ha v cng trnh sng t?o th? gi?i v v? tr? ny, t? c?n bo cu?ng n? c?a th?i ti?t, nh?ng b?n ch?t khc bi?t c?a qu?ng m?, n?ng ??ng v??n ln c?a th?c v?t, b?n n?ng sinh t?n c?a ??ng v?t, kht v?ng v ?au kh? c?a con ng??i, c?a chi?n tranh, c?a chnh tr?, c?a tn gio, ngh? thu?t, khoa h?c… T?t c? ph?i c m?t m?c ?ch cao c? nh? l m?t c?u cnh t?i h?u m?t ?n n?m trong t?t c? hi?n t??ng xao ??ng b?t th??ng v ??y th?m h?a tang th??ng. Ci g ? ph?i bao g?m t?t c?, ch? ??ng t?t c?, ?? ch? h??ng v? M?t m ??nh h??ng ny chnh l kht v?ng m say trong m?i h?i th?, m?i b??c chn ?i c?a chng ta, ? ?y, gi? pht ny, mi mi, t? th? h? ny sang th? h? khc…(2)

"Ci g ?" m Whitman ni ??n chnh l kht v?ng T? Do m tinh th?n T?o Ha mu?n v??n t?i ?? hi?n th?c ha Chn Th?c c?a mnh qua th? gian v thin nhin. l b??c ?i c?a tinh th?n ?o L trong hnh trnh gian nan v ??y lao kh? qua kinh nghi?m thn xc v th?c c?a con ng??i. Qua s? tnh lu?n, m?i chng ta ?ang mang m?t gnh n?ng T? Do, m?t trch nhi?m T? Do. M?i chng ta l m?t th?c th? c T? Do. V do ?, chng ta ph?i hi?n th?c ha kh? th? T? Do c?a chnh mnh. Nh?ng t?i sao tinh th?n ?o L hi?n th?c ha T? Do qua l?ch s? con ng??i? T?i sao ?o L khng khai m? th?c v? chnh mnh qua th?n linh siu hnh hay qua thin nhin v tnh?

B?i v qua n?ng l?c th?c, con ng??i l c? n?ng chuy?n ha gi?a v?t th? v tinh th?n m sinh h?u qua chi?u di l?ch s? l ?i?u ki?n cho ?o L trong m?i c th? ???c chn th?c ha. Kh? n?ng cao nh?t v c?n thi?t nh?t c?a th?c l t?--th?c khi m tri ki?n v kinh nghi?m v? hi?n h?u qua cu?c ??i tr? nn y?u t? chuy?n ha cho n?ng th?c tinh th?n. Khi n?ng th?c c nhn v??n ra bn ngoi ?? tm bi?t ??n th? gi?i khch quan l ??ng lc kh? n?ng t? th?c c?ng ???c nng cao trong chn tr?i tri ki?n m?i. V th?, khoa h?c th?c nghi?m l m?t trong nh?ng y?u t? c?n thi?t ?? con ng??i bi?t ??n chnh mnh nhi?u h?n. Khi thng hi?u ???c quy lu?t v? tr? v thin nhin, con ng??i bi?t ??n tnh t??ng ??ng v dung h?p gi?a ch? quan v khch quan, nh?n ra ???c quy lu?t h?p l c?a thin nhin v l?ch s?, ?? ?i?u h??ng tm th?c sinh h?u v? ?ng v?i c?u cnh c?a s? m?ng v c?u cnh lm ng??i: T? Do.

?i s?ng con ng??i l m?t n? l?c khng ng?ng ngh? ?? hi?n th?c ha ?o L trong n?ng l?c ch sinh hi?n v tri ki?n thng hi?u c?a tr n?ng. Ch? c t? con ng??i th l tnh tr? nn linh thing ci linh ???c khai sng v c c? s? t? ci minh. Qua con ng??i th th?n linh ???c thng hi?u ?? r?i ???c tn th?. Qua con ng??i th ci th?c chnh l ci h?p l; v ci g h?p l m?i l ci c th?c. L?ch s? l ti?n trnh chuy?n ha c?a ?o L qua th?i gian; thin nhin l th? tr?ng khch th? ha c?a ?o L qua khng gian. T?t c? ??u v l t??ng T? Do, d con ng??i c bi?t hay mu?n ?i?u ? hay l khng.

L?ch s? v th? khng ph?i l m?t c?n nh ngh?, d?ng chn, m tri l?i, l m?t hnh trnh gian nan, hi?m ngho, nhi?u th? thch, qua bi?n, qua ni, xuyn r?ng c?a s? th? sinh h?u. Chng ta ??ng c ng?c nhin v than trch hay l th?t v?ng khi nhn vo l?ch s? ?? ch? tm th?y qu nhi?u tang th??ng, ?au kh?. Nh?ng ?y chnh l ??ng c? c?a l?ch s? khi m con ng??i v?n ch?a c kh? n?ng t? th?c. T?t c? b? gu?ng my l?ch s? Hegel g?i l "s? gi?o ho?t c?a tr n?ng T?o Ha," (the cunning of reason) li cu?n v ??a ??y m?i c nhn theo ?u?i m?c ?ch cho mnh nh?ng t?t c? ??u cng chung v? m?t m?i: c?u cnh T? Do qua l?ch s?. M?i chng ta sinh ra, l?n ln, thm kht sinh hi?n, vun ??p b?n ng, cho ci Ta l nh?t trong d?c v?ng, tnh c?m ring t?. Nh?ng chng ta ch? l nh?ng con th v tnh trong ci d? n l?n lao c?a T?o Ha ?ang ?i tm l?i chnh mnh qua con ng??i v l?ch s?. L?ch s? l m?t bi hi k?ch, m?t xa l? bi v?ng, the hiway of despair, m m?i chng ta ??u ?ang ph?i kinh qua.

Hy nhn vo tr?n gian trong l?ch s?: ci v l, ci ?in lo?n, ci ngh?ch ??o l trn ??y. Chn l th? hi?n "nh? l m?t ti?c r??u say mm m ch? c ma no t?nh th?c" (Truth is thus the Bacchanalian revel where not a member is sober).(3) Chng ta th?y con ng??i ngu d?t, v?ng ??ng, b?o hnh, si m, v minh nh? nh?ng cnh mt thiu thn lao vo ng?n l?a c?a nh ?n d?u leo l?t trong ?m t?i m?t mng khng soi r h??ng ?i. Chng ta th?y c? ch? chnh tr?, gio d?c, lu?t php nh? l nh?ng tr ch?i, nh?ng m? ? m?ng manh khng ng?n n?i sng l? cu?ng n? c?a bi?n kh?i khao kht v d?c v?ng c?a con ng??i. Tr?i qua m?t cu?c b? du. Nh?ng ?i?u trng th?y m ?au ??n lng (Nguy?n Du). Chng ta th?y kinh ? d?ng ln ?? r?i b? s?p ??. V?n minh v??t th?ng ?? r?i ?i vo phai m? v qun lng. Bi?t bao dn t?c ? b? di?t vong. Bi?t bao nhiu c? ??, tham v?ng ki?n t?o nay ? khng cn ngay c? v?t tch. Tri tim chng ta n?ng ch?u v?i v?n n?n ?o L ??y bi th?m c?a con ng??i ?ang c? g?ng v?y vng trong v v?ng v?i chnh mnh v ngo?i c?nh.

II. T?i Marx

Siu hnh h?c Hegel l ??nh cao c?a tri?t h?c t? bi?n/suy l (speculative philosophy) Ty ph??ng. N gi?i c?u s? kh?ng ho?ng tri?t h?c phn tch c?a Kant b?ng cch sung th?c m?t n?i dung b?n th? lu?n v khai m? m?t ??nh h??ng c?u cnh ??ng lc cng nh?n th?c t? bi th??ng c?a l?ch s? v ?i?u ki?n th?c ?u tr? c?a nhn lo?i. Sau Hegel, tri?t h?c Ty ph??ng chia thnh hai v?: ho?c l ti?p n?i hay l ch?ng l?i Hegel. Marx l tr??ng h?p th? hai ?.

Marxism l m?t th?i qun th?c m?i trong ti?n trnh bi?n ch?ng Hegel m m?i gc ?? c?a bng t?i c?n ph?i ???c ph?i by. V?i duy v?t bi?n ch?ng, thay v Marx l?t ng??c duy tm lu?n c?a Hegel, nh? chng ta v?n th??ng nghe ??n, trong th?c ch?t, tri?t h?c Marx ch? l m?t s? n?i ti?p trn c? s? logic m tri?t h?c tr n?ng c?a Hegel ? v?ch ra. M?i th?i qun c?a tr n?ng l m?t hi?n t??ng c?a ?o L, ?ang c? g?ng vng v?y minh xc chnh mnh vo khch th? tnh b?ng cch nng cao c??ng ?? th?c ch? quan b?i ch t?-ng. Khi giai c?p v s?n b?t ??u c th?c v? ??i th? tnh, n?ng l?c ?o L c?a h? v??n ln b?ng kht v?ng ??u tranh cho quy?n l?i v gi tr? c?a mnh b?ng m?t bnh di?n gi tr? mang tnh ch?t ??o ng??c t?t c? nh?ng gi tr? v?n khng ??i di?n cho ng??i cng kh? v b? p b?c. Marxism nhn danh chn l cho m?t t?ng l?p nhn lo?i b? b? qun trn ti?n trnh l?ch s?. V chn l ny ph?i ???c hi?n th?c ha vo l?ch s? khch quan. Th? k? 20 l m?t th?i qun l?ch s? cho th?c duy v?t, trong ? c Marx.

Duy v?t bi?n ch?ng minh xc tri?t h?c tr n?ng c?a Hegel b?ng cch ph? ??nh n. Trn ph??ng di?n siu hnh h?c, Marx ? khng c?ng hi?n g m?i hay khc bi?t ??i v?i Hegel. T? ?, t? b?n s?c, Marxism ch? l m?t s? p d?ng c?a bi?n ch?ng Hegel vo l?ch s? th?c nghi?m. Khi ??n h?i m n?ng l?c ch? quan c?a Marxism ? ?i h?t ci khao kht n?i t?i c?a n b?i kinh nghi?m l?ch s? ? khng hon t?t v ??t ??n ci Ni?m l t??ng m Marx ? ngh? ??n th Marxism m?t ?i gi tr? chnh ngh?a ??i v?i ??i th? tnh khi th?c con ng??i ? tr?i qua ???c th?i qun duy v?t bi?n ch?ng. T?c l s? thnh cng v s? tn l?i c?a Marxism l m?t th?i qun trong bi?n ch?ng ?o L b?i th?c m l?ch s? th? gi?i ph?i kinh qua.

Marxism v hi?n t??ng ch? ngh?a C?ng S?n lin h? trong su?t th? k? v?a qua l nh?ng bi?n th? t? trong cng m?t giai th?i thi?u nin trong n?ng l?c t? th?c c?a nhn lo?i v? v?i ?o L. Khi th?c con ng??i ?nh m?t chnh mnh vo trong l thuy?t v hi?n t??ng khch th? ?? tm l?i chnh mnh t? trong kinh nghi?m t?ng tr?i th chnh ?o L ? ???c nh?n th?c v khai sng t? trong ch T? Do c?a n?ng ??ng s? tnh. ?a con khi l?n ln s?p b??c vo tu?i tr??ng thnh ph?i c ch n?i lo?n, ph? ??nh gi tr? truy?n th?ng, b? nh ra ?i vo th? gian, ?? r?i h?n c?ng s? tr??ng thnh ?? tm v? l?i c?n nh c? v?i m?t th?c trn ??y v t?ng tr?i h?n. Gia ?nh nh? ? m ???c pht huy v c?p nh?t ha. Gi tr? c? truy?n ???c th? thch v th?ng hoa. Ci m?i s? bao g?m c? ci sai l?n ci ?ng khi n?c thang m?i c?a th?c ? ???c b??c ln cao. Trong hon c?nh ?, m?i c nhn l m?t ??a con c?a tinh th?n th?i ??i, v m?i b??c chn c?a h?n, ho?c ?i xa, hay tr? v?, ho?c ph? ??nh hay xc ??nh, ??u mang gi tr? ?o L trn t?ng th?i qun kinh qua. Th?c t? s? ki?n (historical facts) chnh l th?i t?i tnh c?a th?c (the temporal necessity of consciousness) ???c khch th? ha.

Tri?t h?c Marx l m?t ch ph? ??nh c?u trc x h?i v gi tr? truy?n th?ng trn c? s? b?n th? lu?n c?a th?c. Marx t? co siu hnh h?c Hegel l m?t huy?n b lu?n (mysticism) m?t th? lo?i th?n h?c nhn danh logic c?a tr n?ng. Chng ta ph?i hi?u l Marx ??ng t? gc ?? no khi t? ch?i Hegel. Marx ph? ??nh "huy?n b lu?n" c?a Hegel v Marx mu?n r?ng tri?t h?c ph?i tc ??ng thay ??i l?ch s?. Khng ?u ni r h?n v? tinh th?n v ch? ?ch tri?t h?c c?a Marx h?n l khi Marx ph bnh cu?n "Tri?t h?c v? php quy?n" c?a Hegel. Marx d?a trn s? tnh lu?n c?a Hegel ?? vi?t,

Ci ch? ?? chnh tr? l?i th?i (ancient regime) ? tr?i qua m?t l?ch s? ??y th?m tr?ng b?i v c? ch? quy?n l?c c?a n ? bi?n ??c v?ng t? do thnh ?o v?ng. S? d? ch? ?? ny mang b?n ch?t bi th?m l v n t? bu?c cho mnh m?t n?i dung hnh ti?n v v?ng. H? ci ch? ?? ny v?n ngoan c? ch?ng l?i nguyn t?c v l l? m?i c?a th?i ??i th t? b?n ch?t c?a chnh n l m?t l?i l?m c?a l?ch s?. Ch? ?? ny l v? bi hi k?ch to l?n c?a th? gi?i m t?t c? nh?ng anh hng c?a n ??u ? b? khai t?. L?ch s? ti?n b??c v s? khng b? st m?t ai. N s? ?i qua nh?ng sn kh?u m chung cu?c s? v?t b? nh?ng ch? ?? l?c h?u vo ngh?a trang. Sn kh?u cu?i cng m l?ch s? v?a m?i b??c qua l m?t v? bi hi k?ch kh?ng khi?p. Ci hnh thi cu?i cng c?a l?ch s? th? gi?i chnh l b?n ch?t tr h? c?a n.(4)

l ??ng c? tri?t h?c c?a Marx: ph b? xi?ng xch c?a n l? trong th?c t?i khch quan b?ng ch khai gi?i b?n ch?t n?ng ??ng c?a th?c T? Do. Marx c?ng nh? Hegel ??u c? g?ng khai m? v thng gi?i ci gnh n?ng th?c v? Ta. Ci khc bi?t l v?y. ? Hegel, ci Ta t? th?c t?-ng ny l m?t hi?n t??ng vong thn (alienation) t? m?t t?ng th? th?c tuy?t ??i, Chn Th?c, d? phng trong n?ng ??ng n?i t?i, m v v minh, nay ? thnh m?t s? th? khch quan. Tri?t h?c, t? ?, mang ch?c n?ng c?u cnh lu?n, l ph?i c?u v?t v ph?c h?i l?i ci Chn th?c tuy?t ??i ny b?ng n? l?c t? gic ng? qua sinh nghi?m trung gi?i (mediative lived experience) v?i cu?c ??i. Marx chia s? ci di?n ?n c?u cnh lu?n ny, tuy nhin, trn c? s? bi?n ch?ng duy v?t th?c nghi?m sau khi c?t b? ci n?i dung huy?n nhi?m c?a Hegel. Ci th?c v? Ta ch? l m?t h? qu? c?a ci Ta ?ang b? rng bu?c b?i th?c t? l?ch s?. V gnh n?ng th?c t?-ng ch? c th? ???c gi?i ha b?ng ch gi?i phng th?c t? chnh tr? khch quan. Marx tin r?ng con ng??i c th? "rt ng?n c?n chuy?n b?ng ??y kh? ?au" c?a nhn lo?i trn c? s? s? ??nh lu?n c?a Hegel tr? ?i ci "duy tm huy?n ho?c." Marx mu?n ??p ph t?t c?, d?p tan nh?ng th? l?c "ph?n ??ng" ?? r?i, "chnh ta s? gi?m ln ??ng g?ch v?n nh? l m?t Th??ng ? m?i."(5)

III. ?n Tr?n ?c Th?o

Khi tham d? vo tri?t h?c c?a Marx, v?i m?t n?ng l?c ph? ??nh cu?ng nhi?t nh? th? lm c? b?n cho tri?t h?c v chnh tr?, khng ng?c nhin khi nh?ng con ng??i thu?c nh?ng kh?i l?ch s? m?i th?i ? ? b? cu?n tri vo tr?n cu?ng phong t? t??ng ny. Trong ? c nh?ng con ng??i l?ch s? Vi?t Nam. V trn bnh di?n tri?t h?c, Tr?n ?c Th?o l m?t tri?t gia x?ng ?ng ?? ti?p nh?n Marxism nh? l m?t ch? thuy?t hnh ??ng, praxis, cho v?n n?n l?ch s? dn t?c.

Kh?i ?i t? Hegel v Husserl, Th?o (xin php ???c g?i tn) cho r?ng ch? c Marxism l c kh? n?ng gi?i quy?t nh?ng v?n ?? m hi?n t??ng lu?n Husserl nu ln. "Chn l ph?i ???c minh ??nh trong ti?n trnh tr? nn, v?n khng ph?i l s? chuy?n ??ng c?a ni?m, m l c?a m?t th?i t?i tnh sinh th?c (actually lived temporarity)."(6) y l ?i?m m Hegel c?ng ? nh?n m?nh trong su?t cc cng trnh tri?t h?c chnh tr?. Nh?ng Th?o, theo chn Marx, chuy?n h??ng th?c sinh nghi?m, khng cho c?u cnh c?a th?c, m l cho m?t gi?i php ??i v?i th?c tr?ng x h?i v?n l nguyn nhn c?a t?t c? kh? ?au. Th?o ni r r?ng nh?ng con ng??i l?ch s? ph?i nh?n ra r?ng, "Ci th? th?c p ch? chnh l chi?c cha kha cho tnh huy?n b c?a tin nghi?m."(7) N?m r ???c hnh trang t? t??ng c?a Hegel qua c? s? bi?n ch?ng duy v?t c?a Marx v ph??ng php lu?n c?a Husserl, Th?o tin t??ng l mnh ? tm ra ???c con l? t? t??ng v hnh ??ng cho nh?ng con ng??i l?ch s? m?i c?a Vi?t Nam.

Tr? v? H N?i v?i sinh kh cch m?ng v s?n ?ang ln c?a dn t?c, Th?o b?t ??u thuy?t gi?ng v? l?ch s? tri?t h?c Ty ph??ng vo ??u n?m 1955 b?ng m?t ti?n ?? ch? ngh?a ch?c n?ch:

Theo ch? ngh?a duy v?t bi?n ch?ng v duy v?t l?ch s?, t? t??ng l pht xu?t t? ??i s?ng x h?i trong ? c?n b?n l quan h? s?n xu?t – v s?c s?n xu?t c?a x h?i. th?c l thu?c th??ng t?ng ki?n trc xy d?ng trn c? s? l ch? ?? kinh t? c?a x h?i. … Chng ta nghin c?u l?ch s? t? t??ng l ?? c? th? ha v ch?ng minh m?t cch c h? th?ng m?nh ?? c?n b?n c?a ch? ngh?a duy v?t bi?n ch?ng v duy v?t l?ch s? trn ?y, t?c l ch?ng minh r?ng t? t??ng c?a con ng??i xu?t pht t? th?c t? v n c m?t vai tr thi?t th?c trong ??i s?ng th?c t?. Chng ta khng ch?ng minh m?nh ?? ? m?t cch hon ton khch quan m s? ch?ng minh trong ph?m vi l?ch s? c?a ch? ngh?a duy v?t.(8)

T? Marx, Th?o xc ??nh m?t l?p tr??ng tri?t h?c r rng, khng nghi ng?, r?ng duy v?t bi?n ch?ng l m?t ch? ngh?a, m?t "bi?u hi?n l?p tr??ng v s?n cch m?ng xu?t hi?n trong qu trnh ??u tranh giai c?p l?ch s?," v n l "m?t cng c? tinh th?n, ?? chng ta n?m v?ng n?i dung giai c?p v x h?i c?a n." Tri?t h?c khng ph?i "v c t m" cho ki?n th?c, m ng??c l?i, nh?m ?? ch?ng minh m?t ti?n ?? tri?t h?c nay ? tr? thnh m?t m?nh ?? l?ch s? v?n pht xu?t t? m?t ch?n l?a ch?c mn cho m?t l?p tr??ng chnh tr?. Th?o mu?n l?p l?i m?t l?n n?a ti?n ?? c?a Marx r?ng tri?t h?c khng ph?i l ?? hi?u l?ch s? m ph?i cho m?c tiu thay ??i l?ch s?. Ch? quan tnh qua ch l?ch s?, bi?n minh b?ng tri?t h?c, s? ki?n t?o m?t s? th? l?ch s? th?c nghi?m lm b?n th? lu?n m?i cho n?ng ??ng th?c.

Th?o l m?t thnh t? trong ging s?ng c?a l?p tr??ng t? t??ng cho m?t t?p th? cch m?ng v chnh tr? dn t?c trong m?t giai th?i m con ng??i trong cu?c mang ??y nhi?t huy?t c?a t? tin v t? mn. Khng c g h?nh phc cho b?ng l m?t chi?n s? cch m?ng v s?n dn t?c th?i ?. M?i y?u t? v ?i?u ki?n khch quan v ch? quan ??ng quy v? m?t m?i. M?i vi?c, m?i ng?n l?a, t?ng ng?n gi, t?ng c?n thu? tri?u c v? nh? l theo ch c?a mnh hay l ng??c l?i, ch c?a mnh ?u?c minh xc b?i hi?n t??ng s? tnh nghi?m th?c. ? ?, tri?t h?c khng c?n m?nh danh ci g?i l "khch quan tnh"; t?t c? l ch?n l?a cho m?t ch? ?ch chnh tr? c t?m vc l?ch s? m n?i dung v ch? h??ng c?a s? ch?n l?a ny ? ???c ch?n l?a s?n v d?n ln trn mm c? tuy?n l?c t? m?t th?i qun chuy?n mnh c?a dn t?c. T? do tri?t h?c, m Th?o ?ang hnh ho?t, l s? minh gi?i cho chu vi ch?n l?a ?: ?i tm g?c r? cho m?nh ?? gi tr? m con ng??i ? giai ?o?n ? ? quy?t ??nh d?n thn.

V ?u l ci ?o L l?ch s? trong bi?n ch?ng sinh h?u cho dn t?c Vi?t Nam? C?a nh?ng n?m sau chi?n th?ng i?n Bin Ph?, t nh?t l cho m?t n?a n??c, n?a dn t?c, th th?n ?? c?a con ng??i l?ch s? m?i ? ? l th?c h? Marxism trn th?c th? v?ng ch?c c?a ?ng C?ng s?n Vi?t Nam ? l khi m ci ?o lm ng??i Vi?t ? tr? nn l lm theo ch c?a ?ng. S? ch?c mn c?a l?ch s? bi?n thnh ch?c mn c?a t?p th? t? ch?c v s? m?nh tr? nn l bi?n s? c?a ch? quan duy ch. ? ?, tri?t h?c c?a Th?o l m?t ti?ng tr?ng ph? thm cho m?t cu?c di?n hnh ngo?n m?c c?a m?t th? h? dn t?c b??c ?i theo ti?ng g?i ch?c mn c?a th?c v ch s? m?nh ny.

Cu h?i: Ci ch?c mn trong th?c v? Ta ??i v?i s? m?nh dn t?c ny ??n t? ?u? Th?o, trong qu trnh ph phn hi?n t??ng lu?n c?a Husserl ? c cu tr? l?i t? tr??c: Khng c m?t ci th?c tin nghi?m (eidetic) v? Ta thu?n tr?u t??ng v ??c l?p b?i chnh n ?? c th? quy gi?m (epoche) thnh m?t ??i t??ng qun st. Ci Ta ny khng c g l huy?n b c?, v t?t c? n?i dung ngh?a v? ci ta ny "khng g h?n nh?ng ch? l m?t s? hon v? bi?u t??ng c?a tnh v?n hnh v?t th? c?a quan h? s?n xu?t vo trong m?t h? th?ng v?n hnh ch? ?? t? ? ch? th? ti?p nh?p khch th? m?t cch duy t??ng trong s? ti s?n xu?t ra n t? trong th?c c?a chnh mnh. l l do chn th?c cho ci Ta t?-ng ny, v?n ?ang l trong th? gian, ki?n l?p th? gian trong n?i tnh c?a nh?ng hnh vi sinh ??ng c?a mnh."(9)

T?c l s? ch?c mn v? ci Ta trong l?ch s? dn t?c l trong n?ng ??ng gi?i phng c?a dn t?c, trn c?n b?n sinh nghi?m khch quan, m ta ti?p nh?p ?? r?i t? ti ki?n t?o cho ta qua kinh nghi?m s?ng b?i th?c c?a ta. V ci Ta ny l ci Ta c?a dn t?c, v dn t?c, nh? l m?t c?u trc lin h? s?n xu?t thu?n kinh t?, l ngu?n g?c c?a ci Ta tr?u t??ng. Ta ch? l m?t hon th? c?a m?t th?i qun cch m?ng ??y ch?c mn v? chnh mnh v v? c?u cnh c?a sinh h?u.

l ni?m h?nh phc c?a Th?o; nh?ng c?ng l n?i kh? ?au cho ng v cho c? dn t?c Vi?t Nam. V th?c th? khch quan trong th?c ch?t l ch? c m?t ch? ?? chnh tr? ?ang t? mn, t? tin v kiu c??ng, m Th?o nh?n di?n chnh mnh, t nh?t l trn ph??ng di?n tm l, cho Th?o m?t c?n b?n t? mn cho tri?t h?c c?a mnh. Khi tri?t h?c ? tr? nn ch?c mn th n khng cn l m?t cu?c tm. T?t c? cc v?n n?n, nghi v?n, d?n v?t trn c? s? ti?n ?? ? tr? thnh nh?ng m?nh ?? ??y tnh ch?t k?t lu?n chng l nh?ng phn quy?t v? gi tr? trn c? s? ch? ?ch c?a ch ch? quan m khng c?n quy n?p d? ki?n cho ti?n trnh bi?n ch?ng trong chu vi t? do c?a ci Ta ??y th?c. Ci khung th?c v th? cch tri?t lu?n c?a Th?o l m?t n? l?c bi?n chnh m?t chi?u: b?n ch?t s? th? khch quan l?ch s? quy?t ??nh n?i dung th?c c nhn lin h?. Ci khung th?c ny cng ???c Th?o gi?i l n l?i cng tr? nn c?ng ng?t. Nh?ng quy trnh bi?n ch?ng duy v?t v?n lm b?c thang cho ch chnh tr? nay ? tr? nn m?t chi?c thuy?n b? ??m trong ci ??p n??c do chnh ph??ng php lu?n ny d?ng ln. Khi tri?t h?c nhn danh m?t ti?n ?? gi tr? nh? l m?t m?nh l?nh t?i cao cho bi?n minh chnh tr? v t? ch?c th ? l kh?i ?i?m c?a s? suy tn c?a bi?n ch?ng v l lc l?ch s? ? ?nh m?t ?i n?i dung T? Do c?a kh? th? t? th?c ?? ?i vo ng c?t c?a n l? v p b?c.

S? chuy?n h??ng c?a Th?o, t? m?t tri?t gia thu?n v?n ng? ?? tr? nn m?t chi?n s? cch m?ng v s?n Vi?t Nam, trn bnh di?n khi ni?m, l song song v?i s? hon v? c?a b?n th? lu?n Hegel qua duy v?t lu?n c?a Marx. Marxism l m?t ph??ng php lu?n c?a s? vi?c l?y ci th??ng nghi?m ?? gi?i thch ci siu nghi?m. Cn s? d?n thn cho l t??ng cch m?ng dn t?c c?a Th?o l m?t n? l?c l?y sinh nghi?m ?? minh xc cho nh?ng m?nh ?? t? t??ng v? th?c.(10) C? Marx v Th?o ??u r?i vo ci sai l?m l?n c?a Ty u trong hai th? k? 19 v 20 l m? c?a t?ng d??i th?p ??ng lc ?ng c?a t?ng l?u trn c?a c?n nh h?u th? ?? coi con ng??i ngang hng v?i th v?t v n?ng ??ng l?ch s? nh? l m?t hi?n t??ng thu?n s? ki?n. Marx ?nh ?? ci huy?n b lu?n c?a Hegel b?ng cch ph? nh?n ton tri?t m?i tham chi?u c?a b?n th? lu?n v? v?i m?t c? s? tinh th?n cao h?n l s? th? nghi?m th?c c?a sinh h?u. Con ng??i t? ? c th? nhn th?y gc c?nh ?en t?i cu? chnh mnh – nh?ng ??i l?i, h?n m?t nhi?u h?n khi t?ng trn l?u c?a nh sng ?o L v nh?ng s? th? siu hnh th hon ton b? ?ng kn b?i m?t ch duy ch? quan v thu?n nghi?m th?c.

IV. V ?o L L?ch s? Vi?t Nam

Th? k? 20 l m?t th?i qun nung n?u khc m?c, m?t n?i ?au lng trong sinh m?nh l?ch s? Vi?t. Trong b?i c?nh ?, m?t s? c nhn ??ng d?y n?m l?y ng?n c? th?i ??i ?? chuy?n ??ng l?ch s?: Nguy?n Thi H?c, Phan B?i Chu, Phan Chu Trinh, H? Ch Minh… H? l nh?ng con ng??i l?ch s? khi tinh th?n v??n t?i T? Do c?a qu?c gia ???c hi?n thn qua m?t kh?i l?ch s? m?i, ??t ln nh?ng ng?n ?u?c ch ?? ??ng ln. H? l nh?ng ng??i b?t ???c n?ng th?c c?a th?i ??i, n?i dung ngh?a c?a nhu c?u hon c?nh, nhn l?y ???c thi?t y?u tnh c?a th?i th? ?? bi?n n thnh l t??ng l?ch s? cho b?n thn. H? l?y tinh th?n ??t n??c v ??c v?ng c?a qu?n chng lm kht v?ng cho mnh. H? ?au n?i ?au c?a t? qu?c, xt n?i xt xa c?a con ng??i, tr?n tr? trong v?n m?nh bi trng c?a n??c nh. H? l nh?ng ??a con th?i ??i. H? t? b? ??i s?ng v kht v?ng c nhn ?? v??n ln v?i cao tro ??i th? qu?c dn. H? l k?t tinh c?a mu thu?n trong bi?n ch?ng ??i ngh?ch gi?a ci ang L v ci S? L. H? l ch h??ng th??ng c?a s? H?u. H? th?y ???c s? th?t v ngh?a c?a th?i ??i ny, ci k?t tinh trong t? ?i?m c?a th?i tnh. Ch? c nh?ng ng??i l?ch s? c?a th? h? ?ang ln m?i th?y ???c ?o L, ci giai th?i thi?t y?u tr??c m?t ?? bi?n t?t c? thnh ch? tm nh?m mang h?t n?ng l?c theo ?u?i l t??ng T? Do cho t?t c?.

Tinh th?n l?ch s? Vi?t Nam, qua n?ng th?c c?a nh?ng con ng??i nh? th? trong kh?i l?ch s? giai th?i mu?n ??ng ln chuy?n ha l?ch s? qu?c gia v dn t?c. H? v??n t?i, d?n ??u v th? thch thnh ki?n hi?n t?i. H? phng m? con ???ng m?i ?? qu?c gia tm ra sinh l? m?i. H? ?au kh? trong ??i s?ng ring t?, "c?t m?i, gn nh?, tim ho, ph?i mn nh? M?nh T? ni ?? ?i?u kh?n kh?, bch chi?t thin ma v Tr?i ging ??i m?nh cho h?, ?? h? ??ng d?y m l?n lao ln." Nh?ng ??a con th?i ??i, theo L ng A, "th?u hi?u ???c ci ? U?n thing ling c?a ni mnh, ci l ni?m t?i th?c t?i c?a Tin-R?ng t? m?t th? k? lm ly, kh? ?i ?? th?m th?u vo lng ng??i Vi?t ci b?c pht c?a t??ng lai, ci ??t bi?n c?a s? nghi?p."(11)

? U?n ?o L c? b?n c?a ni gi?ng Vi?t, c?ng nh? l c?a c? nhn lo?i, l th?c T? Do. Tuy nhin, trn b??c ?i c?a ch T? Do, n?i dung c?a Vi?t-tnh m?i ch? cn ? th?i qun xc ??nh b?n s?c qu?c gia trn qu trnh d?ng n??c v gi? n??c. L?ch s? Vi?t v?n l tang th??ng v dn t?c Vi?t ?ang tr?i qua th?i nin thi?u ?ang c? g?ng ?i tm chnh mnh. L?ch s? Vi?t su?t hai tr?m n?m qua l m?t th?i qun ?o L ???c tr?i thn qua m?t ci tm th?c g?i l "dn t?c Vi?t." Khi Vi?t Nam ??i di?n v?i v?n minh Ty Ph??ng v?n mang nh?ng gi tr? tn gio, x h?i, chnh tr? m?i ??i ngh?ch v th? thch v?i ni?m hnh di?n c?a truy?n th?ng ng ph??ng, th c nhn Vi?t mang n?ng l?c kh? th? tnh c?a ch v th?c T? Do nhi?u h?n l th?c t? l?ch s? v qu?c gia cho php. Dn Vi?t c th? ?nh th?ng ngo?i xm nh?ng ch?a c kh? n?ng trnh ???c n?i lo?n. Ng??i Vi?t v?n ch?a c ?? tr??ng thnh trn c? b?n lun l cng dn v ??o ??c c nhn ?? xy d?ng qu?c th?. Tm ch?t Vi?t Nam l c?a giai th?i nin thi?u. S? ch?n l?a ch? ngh?a Marx-Lenin l m?t ch?n l?a sai l?m c?a m?t dn t?c trong th?i nin thi?u, ??y nhi?t tnh yu n??c, nh?ng ch?a c ?? n?ng l?c t? th?c cho kh? th? T? Do.

T? ?, m?nh l?nh ?o L c?a Vi?t Nam hm nay: Hy v??t qua tnh tr?ng thi?u nin c?a tm th?c. V con ng??i Vi?t Nam ph?i ???c ph?c h?ng.

Chng ta ph?i b?t ??u t? ?u?

ch ??u tin ?? m? l?i cho l t??ng T? Do l ph?i v??t qua tm tr?ng t?i thn, bi quan v s?u th?m th? ??ng ?? kh?i ??ng n?ng l?c l tnh. Chng ta ph?i tm v? nh?ng nguyn t?c tr?u t??ng qua th? gi?i khi ni?m nh?m thng hi?u ???c ci quy t?c ng?m dung ?n chn l m khng h? ???c th? hi?n m?t cch hi?n nhin. Trong th? gi?i c?a nguyn t?c, c?u cnh c?a l?ch s? v hi?n h?u nh? ch? l nh?ng khi ni?m tr?u t??ng v m? h? ch?a ???c chn th?c ha thnh ??i th? c?a tri th?c v ch. Kh? th? T? Do ph?i tr? thnh th?c th? l?ch s?.

B??c ?i k? ti?p l s? d?n thn hnh ??ng trong th?c ?o L. Khi t? t??ng ???c chuy?n qua hnh ??ng l lc con ng??i Vi?t Nam ?ng ch?c n?ng trong c? trnh T? Do. Khi kht v?ng v l tnh ??ng quy th hnh ??ng c?a c nhn l hi?n thn c?a lng yu n??c, yu t? qu?c, tnh c?m dn t?c. y l lc m tinh hoa c?a v?n ha cng dn m?t v?n ha ??i th? bao hm ??o ??c v nhu c?u c th? ph?i ???c vun b?i. Trong v?n ha cng dn, n?n t?ng qu?c gia l x h?i dn s?, m ? ?, lu?t php th? hi?n ch t?p th? c?a qu?n chng t? s? ??ng thu?n chnh tr? qua c? ch? chnh tr? dn ch?. Khi ch ch? quan ???c th? hi?n b?ng php ch? khch quan l lc cng dn ???c T? Do.

Khng c g c th? ???c n?m yn trong ti?n trnh bi?n ch?ng ny. N?u con ng??i Vi?t Nam v?n duy tr ci ngy th?, h?n nhin, hay l hn nht, th? ??ng, th tnh tr?ng vong thn c?a th?c s? v?n cn ti?p t?c. T?t c? cc gc c?nh th?c ch? quan v c th? ph?i ???c ?nh th?c v? v?i kh? th? T? Do m l?ch s? ?ang chuy?n ??ng trn ?on tu c?a tinh th?n th?i ??i m khng ai ???c quy?n tr? b?n. L?ch s? nhn lo?i ?ang chuy?n bnh v??n v? chn tr?i m?i m s? khng b? st m?t ai.

***

M?t cu?c cch m?ng tinh th?n, m?t n?ng l?c th?c m?i cho Vi?t Nam ph?i ???c kh?i sinh. Dn t?c Vi?t ? hoang ph qu nhi?u n?ng l?c h??ng th??ng vo nh?ng th? nghi?m l?ch s? khng l?i thot. Ci th? nghi?m c?a ch? ngh?a Marx-Lenin trong su?t c? th? k? qua l c? m?t bi h?c x?ng ?ng. Bi h?c l?ch s? ny ? hon t?t v ?ang ?i vo h?i chung cu?c. Nh?ng con ng??i l?ch s? m?i ph?i c v ?ang d?n xu?t hi?n trn cng ng ngch c?a tm th?c Vi?t. Nh?ng hy c?n tr?ng.

Mu?n chuy?n ha v thay ??i l?ch s? th m?i c nhn, t?ng con ng??i l?ch s?, ph?i x?ng ?ng l m?t ??n v? ?o L x?ng ?ng v?i ch T? Do c?a mnh. N?ng th?c ?o L ph?i l hnh trang sinh h?u c nhn – m trch nhi?m ??u tin c?a m?i ng??i l ph?i chuy?n ha chnh mnh. Ch? ngh?a yu n??c, l t??ng x h?i, gi?i phng con ng??i s? ch? cn l nh?ng gnh n?ng thoi ha khi n khng ???c ??t n?n t?ng trn m?t c? s? ?o L c th?c. S? thoi chuy?n c?a tri?t h?c t? Hegel qua Marx, t? Husserl qua Th?o, kh?i ?i t? n?ng ch? quan c th? mu?n t? b? m?t n?i dung huy?n nhi?m ?o L cho tri?t h?c. Trong chi?u h??ng ?, nh?ng con ng??i cch m?ng v s?n cng lc mang m?t ?o t??ng tang th??ng l mu?n thay ??i l?ch s? khch quan m khng c?n ph?i thay ??i con ng??i. N n?m trong m?t sai l?m c? b?n h?n c?a t? t??ng hi?n ??i khi l?y con ng??i l th??c ?o cho t?t c? v g?c r? c?a con ng??i l chnh h?n. th?c th?i ??i c th? ph? nh?n tn gio trn c? s? l?ch s?, c?u trc v bi?u t??ng; nh?ng khng v th? m t? ch?i m?t th?c tnh tinh th?n ?o L siu vi?t h?n l th? gi?i hi?n t??ng m chng ta kinh nghi?m b?i gic quan. M?t tri?t h?c nhn b?n v m?t s? tnh lu?n v con ng??i ph?i ??t m?t b?n th? lu?n cao h?n l ci th? tr?ng con ng??i thu?n s? tnh.(12)

Chng ta ?ang th?y ci v?ng l?y l?n su ?ang nu?t l?y con ng??i Vi?t Nam khi n?n t?ng v th?c ?o L ? b? ?nh m?t. Ci th?i qun hi?n nay c?a dn t?c m?t h? qu? khng trnh kh?i t? m?t th?c h? n?ng v? duy v?t l hi?n thn c?a tinh th?n tiu c?c v ph? ??nh qua nh?ng hi?n t??ng th l?u v ho huy?n, m?t tm l h??ng th? v?t ch?t v v trch nhi?m trong bi v?ng v th?i nt. Nh?ng t?t c? bng t?i l?ch s? ny r?i s? ph?i ?i qua. ?o L v con ng??i c?a dn t?c s? ???c ph?c h?ng m trong ? l?ch s? Vi?t Nam ti?n b??c v s? khng b? st m?t ai.

Hy ??ng d?y, l?n lao, v tr??ng thnh ln h?i nh?ng con ng??i l?ch s? m?i c?a Vi?t Nam.

Ch thch

1. G. F. Hegel, Philosophy of History. Trans. by J. Sibree. The Colonial Press, 1899.

2. W. Whitman, Democratic Vistas. The Little Library of Liberal Arts, 1948.

3. G. F. Hegel, The Phenomenology of Mind. Trans. J.B. Baillie. Humanities Press, 1964. B?n d?ch Vi?t Ng? c?a Bi V?n Nam S?n t? nguyn b?n ti?ng ?c, Phanomenologie des Geists, s? ???c xu?t b?n ? Vi?t Nam trong t??ng lai g?n.

4. Marx, A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right.Trans. & Edited. by J. O’Malley. Cambridge University Press, 1970.

5. Trch t? W. Cleon Skousen, The Naked Communist. Ensign Publishing, 1961.

6. Tr?n ?c Th?o, Phenomenology and Dialectical Materialism. B?n Anh ng? b?i D. Herman v D. Morano. D. Reidel Pblishing, 1986. B?n Vi?t ng?, Hi?n t??ng lu?n v ch? ngh?a duy v?t bi?n ch?ng, d?ch gi? inh Chn (Nxb ?i H?c Qu?c Gia H N?i, 2004). N?i dung c?a tc ph?m ny ph?n ?nh ?ng cu?c ??i c?a ng: n?a ph?n ??u l c?a tr tu? v nhi?t tm; n?a ph?n cu?i nng c?n v th?t v?ng.

7. S?d.

8. Tr?n ?c Th?o, L?ch s? t? t??ng tr??c Marx. Ph?m Hong Gia v ?c M?c ghi l?i t? cc bi gi?ng ? H N?i, 1955-1956 (Nxb Khoa H?c X H?i, 1995). ? bi?t ??n cch ti?p c?n c?a Th?o ??i v?i Hegel, xin ??c b?n d?ch "Hi?n T??ng Lu?n v B?n Ch?t c?a Tr N?ng" trong s? ny.

9. Tr?n ?c Th?o, Phenomenology and Dialectical Materialism.

10. Theo Nguy?n V?n Trung, th c hai Tr?n ?c Th?o: m?t "TT ti?ng Php" l m?t tri?t gia; v m?t "TT ti?ng Vi?t" l m?t cn b? Marxist thu?n kh?u hi?u. (?i Tho?i, California, 1994). TT s? cn l m?t ?? ti ngo?n m?c v h?p d?n cho tr th?c Vi?t, khng nh?ng trn bnh di?n tri?t h?c, v?n tho? mn t nhi?u t? i dn t?c v m?c c?m tr th?c ??i v?i Ty u, m l ci tnh ch?t bi th?m c?a m?t tr th?c l?n khi v? l?i H N?i. N?u thi?u v?ng m?t n?ng th?c ?o L th khng ai b??c vo ci Vi?t Nam m khng b? thoi ha.

11. L ng A, Huy?t Hoa, Nhm Nghin C?u V?n Ha Vi?t, California, 1986.

12. ? c m?t ci nhn v? l?ch s?, ch?ng h?n, trn bnh di?n siu nghi?m, xin ??c Charles DeMotte, The Inner Side of History, Source Publications (1977)

Comments are closed.