Cao Huy Thuần

Thơ Thiền

Cao Huy Thuần Nguyễn Duy qua chơi Pháp, mang theo quyển sách “Thơ Thiền Lê-Nguyễn” anh vừa xuất bản cùng với Nguyễn Bá Chung…

Chừng mực

(Tham luận tại Hội Thảo Hè, Porto, 18/19-7-2019) Cao Huy Thuần Các anh chị thân mến, trong 21 năm làm Hội Thảo Hè, chúng…

Nỗi đau

Cao Huy Thuần Anh Chu Hảo vừa bị “kỷ luật” của đảng mà anh là đảng viên. “Kỷ luật” ấy là việc nội bộ…

Thư gởi anh Diệu

Cao Huy Thuần LTS. Bài viết này đã đăng trên Diễn Đàn báo giấy, số 137, tháng 2.2004 dưới nhan đề “Thư đầu năm“….

Gửi Nguyễn Duy

Cao Huy Thuần Anh Nguyễn Duy thân mến, chắc anh đã nhận được thư mời viết bài cho Giai Phẩm Xuân của các bạn…