Đoàn Việt Hùng

Đêm mơ

Truyện Đoàn Việt Hùng (Ng Lu) Những thanh nứa khua rột rẹt. Lớp rơm dày cạ vào lưng. Tiếng ú ớ lơ lửng trong…