Hạnh Nguyên

Hãy ngồi xuống đây! (kỳ 24)

NGÀY 14-10-2013 Tôi đã “tự diễn biến” Hạ Đình Nguyên DIENDAN.ORG: Chúng tôi đã nhận được bài này của tác giả Hạ Đình Nguyên…