Hoàng Hải Vân

Buôn tăng bán Phật

Hoàng Hải Vân Vào thời nhà Lý, đạo Phật được triều đình trọng vọng một cách thái quá, cho nên dân chúng “quá nửa…