Khaly Chàm

Thơ Khaly Chàm

  ám ảnh linh hồn bị đánh cắp    trình diễn mắt bị đục tinh thể thế giới chắp vá nỗi khốn cùng sự…