Lê Kim Duy

Con Vẹm

Truyện Lê Kim Duy Có ông anh ở Sài Gòn ra, một hôm cùng tôi đến nhà người quen chơi thấy hai mẹ con…