Nguyễn Hữu Liêm

Gà tây, ơn nghĩa và công việc

Nguyễn Hữu Liêm Every stick has two ends: one points to heaven, the other, hell. (Mỗi khúc cây đều có hai đầu: một hướng…

Cám dỗ Việt Nam

Nguyễn Hữu Liêm Chúng ta mang một ám ảnh lớn từ lịch sử chỉ vì có lẽ chúng ta bị hoang tưởng về những…