Nguyễn Thanh Sơn

Thơ Nguyễn Thanh Sơn

Lý lịch cái ghế  Mầm cây ngoi lên từ đất dung dưỡng Bởi mật ngọt của mẹ thiên nhiên và Còn biết bao nhiêu…

Mùa trăng

Ghi chép Nguyễn Thanh Sơn Cứ vào độ trăng non, con nước dòng sông quê tôi, cảng cá Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định,…