Nguyễn Thị Hải

Thơ Nguyễn Thị Hải

Đọc Nguyễn Thị Hải với tập thơ Một dòng tiểu sử của bạn tôi Viết để tìm và giữ lại chính mình một quê…