Nguyễn Thị Hậu

BOT và tham nhũng

Nguyễn Thị Hậu Chống tham nhũng thực sự cần bắt đầu ngay từ việc chống lạm thu, thu sai các loại phí, thuế, bỏ…