Nguyễn Thọ

Những chiếc mũ

(Rút từ facebook của Nguyễn Thọ) Mấy hôm nay, tôi cứ bần thần mỗi khi nhìn thấy cái mũ bảo hiểm bị vỡ mà…