Nguyễn Trọng Tạo

Ba biến khúc Văn Cao

Nguyễn Trọng Tạo 1. Người gọi ông là “ba đỉnh núi sương mù”. Người gọi ông là “Dòng sông ba nhánh”. Người gọi ông…