Nguyễn Văn Nho

Thơ Nguyễn Văn Nho

  CỎ DẠI Buổi sáng còn vương lại hơi sương Anh mải miết nhìn hai bên đường Cỏ dại Những bức tường cao cỏ…