Nguyễn Văn Trung

Milan Kundera

Nguyễn Văn Trung Kundera, ông là Cộng sản?Không, tôi là người viết truyện.Ông là người bất đồng chính kiến?Không, tôi là người viết truyện.Ông…