Nguyên Yên

Chuyến đi xa

Truyện Nguyên Yên Tưởng như mọi chuyện đã hoàn chìm sâu vào quá khứ, nhưng không phải. Với một tổn thương quá sức chịu…