Phạm Cao Hoàng

Tôi đang vẽ tâm hồn của bạn

Phạm Cao Hoàng Tặng anh Trương Vũ Trong ảnh: Họa sĩ Trương Vũ – Photo by Phạm Cao Hoàng. Virginia, 6 tháng 12, 2015…