Phạm Lưu Vũ

Quả báo

Truyện ngắn của Phạm Lưu Vũ Ông Hai Nhột hưu, bắt đầu sống đời sống của một con chuột. Mặc dù ẩn mình trong…