Phạm Xuân Nguyên

Nguyên Ngọc người đi

(Rút từ facebook của Phạm Xuân Nguyên) (Hôm nay, 5/9/2017, nhà văn Nguyên Ngọc tròn tuổi 85. Chúc mừng ông, tôi đưa lại bài…