Phan T?n H?i

Nhà th? Xu Lizhi

Phan T?n H?i Nh th? Xu Lizhi (1990-2014) l m?t hnh ?nh bi th?m trong th?i ??i chng ta. Anh s?ng v ch?t nh?…

Hai bài th? t? H?ng Kông

Phan T?n H?i Hong Kong ?ang thu ht s? ch c?a c? th? gi?i. Ng??i ta mu?n bi?t dn Hong Kong ?ang ngh?…

Marx và Thi?n ?i B?

Gary Leupp, t?p ch CounterPunch ?n b?n 18/6/2019 Phan T?n H?i d?ch ? l chuy?n t ng??i bi?t: Karl Marx, m?t trong nh?ng l…