Phan Thanh Bình

Thơ Phan Thanh Bình

BÊN TRONG THÀNH PHỐ Những dịu dàng đang chực hòa tan màu xỉn vàng đêm qua loang loáng ở trạm xăng ở nhà chờ…