Thụy Khuê

Quê hương ngay trở lại (kỳ 4)

Thụy Khuê Phú Yên 2 Alexandre de Rhodes Alexandre de Rhodes sinh ngày 15/3/1591 tại Avignon, mất ngày 5/11/1660 tại Ispahan (Perse, tức Iran)….

Thầy Mạnh

Thụy Khuê Thế giới văn chương tuy bao la nhưng cũng giống như một xóm nhỏ, người viết thuộc lòng nhau. Thế giới phê…

Trần Thiện Đạo, lần gặp cuối

Thụy Khuê Trần Thiện Đạo (21/4/1933 – 25.11.2017) Nhà văn, dịch giả Trần Thiện Đạo đã từ trần ngày 25/11/2017 tại Villejuif (Pháp) sau…