Trần Đĩnh

Đi đâu mà mất

Trần Đĩnh Văn Việt cho đăng mẩu này được không? Tôi, Trần Đĩnh, đã viết thế này trong Đèn Cù tập 1, chương 7,…

Thư bạn đọc

Cái tham nhũng đáng lên án nhất  và đáng đả phá nhất là tham nhũng số phận nhân  dân. Trần Đĩnh nhờ đăng.