Trần Doãn Nho

nguyễn đính. như tôi biết

Trần Doãn Nho Nguyễn Đính ra đi vào ngày 9 tháng 5 năm 2018. Tôi và Đính quen nhau năm 1964, vào cái thời…