Uyển Ca

Thơ Uyển Ca

Huế bên kia tường vôi 1. Mực bông cẩn và giấy bột rơm Bầu trời là một vùng tranh mây xám