Vũ Lập Nhật

Thơ Vũ Lập Nhật

Giờ sinh ra/ Giờ chết đi Tôi ghi lại giờ phút giây tôi vừa ăn xong quả quít cách đây năm phút hãy còn…