Người mang tên sông

Tiễn biệt nhà thơ Thu Bồn

Phan Đắc Lữ

Thu Bồn ơi!

Tôi gọi tên anh

Tôi gọi tên sông

Sông vẫn chảy xuôi dòng ra cửa Đợi

Anh đi hết một vòng đời

                                         về lại cửa hư không.

Anh mang tên sông

Một đời thơ anh làm đẹp tên sông

Sông vẫn chảy “bên bồi lo cho bên lở” (1)

một đời anh đi mãi chẳng về đâu” (2)

Thời thơ ấu tắm chung dòng nước

Sông tiễn ta đi cùng một hướng tương lai

Ta đâu phải trăm năm Lưu – Nguyễn

Sao ngày về ngơ ngác cõi trần ai!

Thu Bồn ơi!

Anh đã ra đi

Mang dáng đứng của Đá Dừng Hòn Kẽm

Xin anh đừng “hóa đá phía bên kia” (3)

Ngày 17 tháng 6 năm 2003

19 giờ ngày 18 tháng 5 năm Quý Mùi

(1) “Con sông bên bồi lo cho bên lở / anh đứng nơi này rát mặt với thời gian” (Thu Bồn – Qua quê mẹ)

(2) “nhịp cầu cong và con đường thẳng / một đời anh đi mãi chẳng về đâu” (Thu Bồn – Tạm biệt Huế)

(3) “tạm biệt nhé với chiếc hôn thầm lặng / anh trở về hoá đá phía bên kia.” (Thu Bồn – Tạm biệt Huế)

Comments are closed.