súng đạn

Chu Kim

chúng có súng đạn trong tay

muốn gì

được nấy

muốn chính quyền, có chính quyền

muốn tiền, có tiền

muốn con người thành con sâu con kiến, con người thành con sâu con kiến

chúng có súng đạn trong tay

muốn gì

được nấy

muốn chúng ta vỗ tay, chúng ta vỗ tay

muốn chúng ta câm lặng, chúng ta câm lặng

muốn chúng ta khuất phục, chúng ta khuất phục

chúng có súng đạn trong tay

muốn gì

được nấy

muốn nạp đạn, đạn nạp

muốn nổ súng, súng nổ

muốn chĩa vào chúng ta, chúng ta đứng trước đường đạn

chúng có súng đạn trong tay

muốn gì

được nấy

muốn thành chân lý, chân lý mang tên chúng

muốn cao vạn trượng, vạn trượng là vị trí chúng ngồi

muốn điều hoang đường thành sự thật, sự thật lập tức trở nên hoang đường

chúng có súng đạn trong tay

muốn gì

được nấy

muốn mãi mãi, mãi mãi

muốn muôn năm, muôn năm

muốn bất tử, bất tử

chúng có súng đạn trong tay

chúng chẳng còn muốn gì

ngoài súng đạn

chúng ta nằm trong tay súng đạn

và từ bao giờ

trở thành chính súng đạn lúc nào không hay

Không có mô tả ảnh.

Tác phẩm ‘Granadescope Procardial’ của Ernesto Marenco

Nguồn: FB Chu Kim

Comments are closed.