Thoát Trung! Thoát Việt! – thoát cái căn tính hèn yếu, nô dịch

(Rút từ facebook của Đỗ Trọng Khơi)

clip_image002

Nhiều phen lịch sử đã thấy, khi nội chính không yên thì ngoại xâm xâm chiếm. Trước cả thời Hồng Lạc cũng đã vậy. Khác với mọi đường biên, mọi láng giềng, diệt dân chiếm đất – đây chính là giấc mộng TQ tự ngàn xưa.

Không phải ngẫu nhiên người Việt lấy chim lạc (cò) làm vật tổ. Văn minh lúa nước là nền văn minh dựa vào nguồn nước mà canh tác. Mưa ít, sông hồ cạn thì mất mùa, dân đói, chết, vì vậy mà cái Dân Tộc Tính đã hình thành, đó là “tính dựa dẫm, ỷ lại, theo thời, tùy duyên…”. Dân thì dựa vào trời – trời ở đây vừa là thiên nhiên, tự nhiên, vừa trong quan niệm duy tâm cho là thiên mệnh, số phận dân đen không nhuộm thành trắng được; quan thì dựa vào vua – triều đình để có tước vị, bổng lộc; vua thì dựa vào đâu? Vua Việt – tiểu nhược, dựa vào vua giặc. Chịu sự phong tước của vua giặc. Dựa vào vua giặc mà cai trị.

TrầÍIch Tắc, Lê Chiêu Thống, rồi Tự Đức dâng sáu tỉnh Nam bộ cho Pháp, các triều Việt Nam Cộng hòa dựa vào vua Mỹ, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thì dựa vào vua Liên Xô, Trung, Hội nghị Thành Đô năm 1990 cũng là một hình thức dựa vào vua giặc mà giữ lấy triều đại.

Hiện nay, nội chính rối ren, dân mất lòng tin vào triều đại… vua giặc dẫu có là kẻ đui mù thì chúng cũng ngửi thấy đây là thời cơ tốt để xâm chiếm, để giao giá dựa dẫm, đánh đổi. Cái giá đánh đổi lần này, biết đâu chẳng đúng như ông Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch nói “lại nghìn năm Bắc thuộc mới” bắt đầu… Vô cùng nguy hiểm cho giống nòi.

Bởi vậy, để thoái được cái họa ngàn năm này, rõ ràng người Việt Nam không chỉ cần phải Thoát Trung, mà phải dám thoát cả cái bản tính dân tộc của mình, là tính quen dựa dẫm. Dựa vào người thì tất phải lệ thuộc, thậm chí nô lệ vào người.

Thoát Trung! Thoát Việt! – thoát cái căn tính tiểu nhược, hèn yếu, dựa dẫm, nô dịch! (Thế giới có rất nhiều nước bé nhỏ mà họ không hề yếu hèn).

Chắc chắn đây là điều cần, điều duy nhất đúng cho Việt Nam lúc này!

ĐTK

Comments are closed.