M?t cu?n sách hay Bùi Huy Tín v?i Th?c nghi?p Dân báo và Tràng An báo

H D??ng T??ng

Thn t?ng ??ng Ti?n (*)

Ch? ?? c?a cu?n sch l doanh nhn Bi Huy Tn, m?t nhn v?t n?i ti?ng c?a Vi?t Nam n?a ??u th? k? 20, v hai t? bo m ng sng l?p, lm ch? nhi?m, c?ng n?i ti?ng khng km, nh?ng v l do no ? m c? con ng??i v s? nghi?p c?a ng t nhi?u ? b? lng qun trong tr nh? t?p th? hi?n nay.

Tc gi? sch l nh nghin c?u s? Tr?n Vi?t Ng?c, nguyn gio s? ??i h?c S? Ph?m TPHCM. Trang m?ng c?a ??i h?c ny (?? ngy 25/03/2011) cho th?y ng c m?t danh m?c 43 tc ph?m, c? sch v bi nghin c?u khoa h?c tr??c n?m 2001, nh?ng t?i nay ng v?n nghin c?u v vi?t sch, bo. Ch?ng h?n, ngoi cu?n ?ang ???c gi?i thi?u (Nxb H?ng ??c 2023), bo Tu?i Tr? ngy 23/07/2020 c bi ph?ng v?n ng nhn cu?n sch "Gp nh?t – Tm hi?u l?ch s? Vi?t" (Nxb H?i nh v?n) m?i ra ??i.

clip_image001

Sch dy 280 trang kh? 16x28cm, m? ra v?i L?i gi?i thi?u c?a nh s? h?c D??ng Trung Qu?c, g?m 6 ch??ng v m?t Ph? l?c.

Ch??ng 1, theo nh?n xt c?a ng D??ng, ch? trong 10 trang (khng k? c? 6 trang hnh ?nh), ng??i ta ???c bi?t v? "Thn th? v s? nghi?p" c?a Bi Huy Tn "nhi?u h?n t?t c? nh?ng g ? ???c vi?t (v? nhn v?t ny) trong nh?ng ?n ph?m ? xu?t b?n". Tr??c h?t, ng l m?t doanh nhn thnh ??t, m?t nh th?u uy tn v?i nh?ng cng trnh xy d?ng h? t?ng c? s? c?a nhi?u tuy?n ???ng s?t ngay t? ??u th? k? 20, v?i n??c su?i V?nh H?o, nhi?u ??n ?i?n ? B?c v Trung b?, n?i ti?ng l ng??i giu th? t? ? B?c b?… B?n ??c c th? xem ton ch??ng ? ???c ??ng trn Di?n ?n th? k? t? tr??c khi sch ???c xu?t b?n.

Tuy nhin, nh? tn sch cho th?y, ? khng ph?i l kha c?nh ???c tc gi? nh?n m?nh trong s? nghi?p c?a nhn v?t r?t ?ng ???c ghi danh vo s? sch ny.

Ph?n chnh c?a sch, cc ch??ng II – VI, t? trang 23 ??n trang 187, ???c dnh cho hai t? bo m ng l sng l?p vin, ??ng th?i l linh h?n trong su?t qung th?i gian ??y bi?n ??ng m chng t?n t?i. T? Th?c nghi?p Dn bo (g?i t?t l Th?c nghi?p), t? thng 2.1930 ??n thng 6.1935, v t? Trng An bo v?i phin b?n ti?ng Php, La Gazette de Hu?, ra ??i ??u thng 3.1935, ba thng tr??c khi Th?c nghi?p ?nh b?n, v s?ng t?i ??u n?m 1945 tuy b?n thn ng Bi Huy Tn "do tu?i cao" ? ph?i bn l?i ??a con tinh th?n c?a mnh vo gi?a n?m 1942 cho m?t ng??i Php, b Lucie Saillard.

Th?c nghi?p ???c kh?o st trong b?n ch??ng II-V. Ch??ng II trnh by chung v? t? bo, hnh th?c v nh?ng n?i dung chnh, ???c ghi trn m?ng-st : "C? quan h?u ch v? ???ng ph? thng, v? vi?c truy?n b h?c thu?t, t? t??ng v m tn, v? vi?c nghin c?u v t? ch?c m?i vi?c c?a v?n gia Th?c nghi?p" (tr.27), v nh? tc gi? ch? ra, d khng cng b? nh?ng r rng t? bo t? cho mnh nhi?m v? Khai dn tr v Ch?n dn kh c?a Phan Chu Trinh. Ngoi nh?ng bi v? kinh t?, bo c nhi?u bi l??c kh?o v? cc qu?c gia trn th? gi?i, v ?ng ch l ? ??ng ton b? b?n d?ch cu?n V?n php tinh l (De l’Esprit des Lois) c?a Montesquieu. B?n d?ch c?a Ki?m Thu ???c ??ng trong 133 s? bo, lin ti?p t? ngy 9/12/1927 ??n 30/6/1928. Theo tc gi?, "Th?c nghi?p v?n l ti?ng ni c?a gi?i cng th??ng nghi?p, c?a cc nh t? s?n b?n x?", nh?ng t? n?m 1925 ??n 1930, nhi?u s? ki?n chnh tr? quan tr?ng ? di?n ra trn ??t n??c, v t? bo ? dnh nhi?u bi v? cho chng.

C? th?, ch??ng III th?ng k cc bi v?  chung quanh phong tro ?i tr? t? do cho nh ch s? Phan B?i Chu b? Php b?t cc ? Trung Qu?c v ??a ra to ?? hnh xt x? (ngy 23/11/1925). "Trong hai thng r??i, t? ngy chnh quy?n ??a nh i qu?c ra to ?? hnh (t? (…), 34 s? bo Th?c nghi?p ??ng tin t?c to n, ph?n nh d? lu?n trong ton qu?c cng cc bi x lu?n c?a ??c gi?, c?a ??ng nghi?p, Th?c nghi?p ? tr? thnh t? bo quan tr?ng nh?t, ?ng gp nhi?u nh?t cho phong tro ?i tr? t? do cho Phan B?i Chu".  Tc gi? c?ng nh?n m?nh t?i lo?t bi t??ng thu?t c?a Nh??ng T?ng Hong Ph?m Trn, ??ng lin ti?p trong 4 s? bo, v?i g?n 13 c?t bo, kho?ng 5.500 ch? , v trch ??ng m?t s? ?o?n c?a nh bo m?i 21 tu?i ny trong g?n 3 trang sch (t? tr.58 t?i 60).

Ch??ng IV gi?i thi?u ho?t ??ng c?a Th?c nghi?p tr??c v trong nh?ng ngy l? tang Phan Chu Trinh. Tr??c, "nh? m?t tin c?m"; t? bo ? dnh 6 s? trong thng 1.1926 ?? ??ng hai bi di?n thuy?t (??o ??c v lun l ?ng ty, Qun tr? v Dn tr? ch? ngh?a). T? ngy 26/3/1926, khi ???c tin c? Phan qua ??i cho ??n ngy 31/3, l? tang ???c ti?n hnh ? Si Gn, r?i nh?ng l? truy ?i?u ???c t? ch?c kh?p n??c, khp l?i l l? truy ?i?u trong hai ngy 8 v 9/4 ? H N?i, Th?c nghi?p lin ti?p c bi t??ng thu?t v ??ng l?i nh?ng bi ?i?u v?n tiu bi?u. Cu?n sch c?ng ??ng l?i ba bi ?i?u v?n,  c?a Phan B?i Chu (trong l? truy ?i?u t?i Hu?), Ng ??c K? v Bi K? trong l? truy ?i?u t?i H N?i.

Ch??ng V, ni v? vai tr c?a Th?c nghi?p ??i v?i v? kh?i ngh?a Yn By v nh?ng s? ki?n ti?p theo,"ko di h?n 7 thng" k? t? ngy cu?c kh?i ngh?a n? ra (10/2/1930). Tuy nhin, n?u ? ??u trang 92, tc gi? cho bi?t trong th?i gian ?y t? bo ? ??ng "83 bi v tin n?u khng k? tin 84, ngy 9/3/1931", th trong "th?ng k" ti?p theo ng ch? k? ra (tt bi bo v tm t?t n?i dung) 69 bi, trong ? 68 bi ??u l t? 10/2/1930 ??n ngy 7/7/1930 r?i nh?y sang bi th? 69 l b?n tin ngy 9/3/1931. M?y dng sau ? (tr.152), ng c?ng nh?c l?i : "V?y l t? ngy 10/2/1930 khi cu?c kh?i ngh?a b?t ??u cho ??n ngy 9/3/1931, th?i gian h?n m?t n?m v?i 321 s? bo, Th?c nghi?p Dn bo ? ??ng t?t c? 69 bi v tin v? cu?c kh?i ngh?a Yn By v cc t?nh ? B?c K?…". B? qua khc bi?t v? nh?ng con s? ?y (d v l do g, c?n ???c ch?nh s?a trong l?n ti b?n t?i), ng??i ??c c th? th?y qua nh?ng t??ng thu?t c?a bo (trn sch l tm t?t nh? ? ni, di ng?n khc nhau) di?n bi?n c?a cu?c kh?i ngh?a, ph?n ?ng c?a nh c?m quy?n Php – ch? y?u l ?n p, b?t b? v x? ph?t n?ng n?, v?i  r?t nhi?u n t? hnh -, c?ng nh? tinh th?n b?t khu?t c?a nh?ng nh cch m?nh m tn tu?i ???c ghi l?i. Vi bi ?ng ch : bi T??ng trnh vi?c bi?n ??ng ? Yn By trn s? bo ra ngy 8/3/1930, t??ng thu?t phin to ?? hnh th? nh ? Yn By trn s? bo ngy 29/3/1930, v?i cc cu tr? l?i to c?a Nguy?n Thi H?c, Ph ??c Chnh, Nguy?n Th? B?c…, hay bi C Giang t? t?  trn s? bo ngy 22/6/1930. C th? ni nh? tc gi? cu?n sch: Th?c nghi?p Dn bo ? lm ???c m?t cng vi?c l?n l vinh danh cc ng??i con ho hng c?a dn t?c, kh?c su hnh ?nh c?a h? trong lng ??c gi?… (in ??m trong sch, tr. 254). ?y c?ng l ch??ng di nh?t trong sch (64 trang).

Nh?ng ch??ng VI, gi?i thi?u Trng An bo v phin b?n ti?ng Php c?a n m?i cho ng??i ??c th?y nhi?u h?n v? ?am m lm m?t t? bo h?c thu?t c?a Bi Huy Tn. Tc gi? cho bi?t tuy Trng An bo ra ??i 15 n?m sau Th?c nghi?p, nh?ng ng ? ?p ? n ngay t? khi thnh l?p nh in ??c L?p ? Hu? n?m 1920 : ??ng th?i v?i vi?c cho ra ??i t? Th?c nghi?p ? H N?i ng ? tu ln vua (Kh?i ??nh) l "nn l?p m?t bo qun ? Kinh ? nh?ng cc quan t? ra ng?n ng?i v cho r?ng c qu t ??c gi?" (tr.15).  Nh?ng, c?ng ? Hu? n?m 1927 c? Hu?nh Thc Khng ? cho ra ??i t? Ti?ng Dn, huy ??ng ???c nhi?u tr th?c tn tu?i nh? ?o Duy Anh, H?i Tri?u, V Nguyn Gip, Nguy?n Ch Di?u v ch? ??ng ???c v? ti chnh nh? s? ?ng h? r?ng ri c?a nhi?u c? ?ng. V theo tc gi?, khi Th?c nghi?p s?ng ng?c ngo?i trong hai n?m cu?i, "c th? l do ng??i sng l?p Bi Huy Tn ?ang g?n b v?i Hu? v mu?n ra m?t ? Hu? t? bo m mnh ?p ? t? lu" (tr.155). Tuy ch? ???c tm g?n trong m?t ch??ng so v?i 4 ch??ng dnh cho Th?c Nghi?p, Trng An bo ???c gi?i thi?u m?t cch t?ng qut h?n, v?i nhi?u thng tin h?n v? n?i dung v cng vi?c c?a to bo. Ch?ng h?n, trong su?t 4 ch??ng II-V, ng??i ta ch? bi?t Th?c nghi?p do hai nh cng th??ng hng ??u ? B?c k? lc ? l Bi Huy Tn v Nguy?n H?u Thu sng l?p, "v?i s? c?ng tc c?a m?t tr th?c, ng Bi ?nh T" (tr. 23). Khng c tn ch? bt, c?ng tc vin c?ng ch? m?t ng??i ???c ni t?i nhi?u l?n l Nh??ng T?ng qua lo?t bi t??ng thu?t phin to x? Phan B?i Chu – v m?t ch thch (tr.47) cho bi?t ng ? vi?t cho Th?c nghi?p 25 bi trong n?m 1924, 52 bi trong n?m 1925, khng c thm thng tin no khc. M?t tn tu?i l?n c?a lng bo Vi?t Nam th?i ? l Phan Khi, ??c gi? c?ng ch? bi?t l ng "c?ng ? t?ng c?ng tc v?i Th?c nghi?p" trong ph?n gi?i thi?u Trng An bo m ng l ch? bt. ? ?y, bn c?nh Phan Khi, tc gi? c?ng k? tn "m?t ??i ng? bin t?p v c?ng tc hng h?u" g?m nh?ng ng??i nh? Hoi Thanh, Nam Trn, Tr?n Thanh M?i, Thanh T?nh, L?u Tr?ng L?, L Trng Ki?u, Phan Khoang, Bi i, Phan Th? Nga… (tr.169). Cu?c tranh lu?n gi?a Hoi Thanh v?i H?i Tri?u trong 4 s? bo v "di?n ?n ngh? thu?t v? ngh? thu?t hay ngh? thu?t v? nhn sinh" v?i L Trng Ki?u v L?u Tr?ng L? c?ng ???c ghi l?i. Tc gi? c?ng khng qun nh?c l?i nh?ng bi bo quy?t li?t "ph? ??nh" Nam tri?u c?a Phan Khi, v nhn ?, kh?ng ??nh nguyn t?c lm bo c?a ch? nhi?m Bi Huy Tn l t?t c? cc bi bo trn Trng An, b?t c? l do ai vi?t, ng l ng??i ch?u trch nhi?m v ??ng tnh v?i tc gi? : "ng Phan Khi vi?t nh?ng bi ni ??ng ch?m ??n cc nh tai m?t, nh?ng chng ti c b?ng lng th cc bi ?y m?i ???c ??ng ch?. Ni m?t cch khc, thi ?? ng Phan Khi trn bo Trng An t?c l thi ?? c?a bo Trng An v thi ?? c?a ti v?y" (tr.163, in ??m trong sch). M?t thi ?? ??y tinh th?n trch nhi?m m d? nhin ng??i ta khng cn c th? th?y ? cc bo "cng chung m?t t?ng bin t?p" hi?n nay !

Ph?n Ph? l?c h?n 100 trang g?m m?t bi vi?t c?a Bi Huy Tn nhn "nh? th?p chu nin ??c L?p ?n qun", L?i cho ra m?t t? La Gazette de Hu? km b?n d?ch c?a Ph?m Th? Anh Nga v vi bi khc ni v? Bi Huy Tn c?a con gi (nh v?n Bi Bch H, hi?n ? qua ??i) c?ng nh? c?a vi cy bt khc.

Ni tm l?i, d ch?a ph?i l m?t chuyn kh?o th?t ??y ?? v? doanh nhn – tr th?c Bi Huy Tn v hai t? bo m ng sng l?p, cu?n sch l m?t ?ng gp ?ng qu c?a tc gi?, s? gia Tr?n Vi?t Ng?c, vo vi?c tm hi?u nhn v?t l?ch s? c v? tr quan tr?ng ny, m s? sch hi?n t?i cho t?i nay v?n ch?a ch v nh?t l trn tr?ng (ch? c?a ng D??ng Trung Qu?c) ?ng m?c. C?ng nh? ??i v?i nhi?u nhn v?t khc c?a th?i k? Php thu?c ni chung. Khng ni ?u xa, ch?ng h?n nh? cc ng B?ch Thi B??i, Nguy?n H?u Thu, Hong Tr?ng Phu, cng v?i Bi Huy Tn l b?n ??i gia c?a B?c K? trong cu "Nh?t B??i, nh Thu, tam Phu, t? Tn" m tc gi? nh?c l?i nhi?u l?n trong sch. Li?u c th? tin r?ng, c?ng nh? cu?n sch ny, nh?ng tc ph?m t??ng t? v? cc nhn v?t ?y s? s?m v??t qua b? l?c c?a Tuyn gio ?? ??n v?i b?n ??c?

H D??ng T??ng

(*) Tc gi? Tr?n Vi?t Ng?c ? g?i t?ng sch cho nh ph bnh ??ng Ti?n, nh? ch? BTP mang sang Php v ch? P. l?i nh? ng??i vi?t bi ny g?i xu?ng Orlans cho anh. Nh?ng anh Ti?n lc ?y ?ang n?m vi?n, ? c nh cho ng??i vi?t m??n ??c tr??c, "lc no kho? ti s? ??c sau". Sau kho?ng 10 ngy, sch ? ???c g?i v? Orlans tr? l?i anh cng v?i b?n th?o ??u tin c?a bi vi?t ny, khng bi?t anh ? c d?p ??c ch?a. Nay Anh ? ?i xa, xin ??ng bi vi?t nh? ny nh? m?t nn h??ng t??ng nh? t?i Anh.

Ngu?n: https://www.diendan.org/phe-binh-nghien-cuu/gioi-thieu-sach-bui-huy-tin-voi-thuc-nghiep-dan-bao-va-trang-an-bao

Comments are closed.