Phát hành tạp chí Đọc và Viết số 10

image

Tạp chí Đọc Và Viết Số 10

tháng 6 năm 2022

Số Kỷ Niệm Một Năm Hiện Diện

Tạp chí duy nhất

về dịch thuật

văn học nghệ thuật

thế giới

Đang phát hành

Đọc và tải xuống miễn phí:

https://www.academia.edu/79570947/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

MỤC LỤC Số 10

1- Tin Văn Học Nghệ Thuật Thế Giới.

2- Nhà Văn Viết Về Viết Văn: André Aciman

    Cuộc Hành Hương Văn Học Tiến Về Quá Khứ

3- Thơ Thế Giới Tuyển Trong Tháng.

4- DRAMATICA: Học Thuyết Sáng Tác Truyện.

5- Artem Chapeye. Truyện Ngắn Ukraine. The Ukraine.

6- Olha Kobylianska. Truyện Chớp Ukraine. Người Đàn Ông Mù

7- Nơi Nào Ánh Sáng Có Thể Nghe. Edward J. Dupuy và Gene Beyt.

8- Laura Theobald. Thi sĩ Mỹ Gốc Hy Lạp.

9- Tầm Nhìn Nghệ Thuật.

10- Dramatica, (tiếp theo)

11- Giới thiệu sách:

    Brief Answers to The Big Questions,

Stephen Hawking.

    Ngu Yên dịch từng kỳ:

    Có Thể Nào Du Hành Trong Không Gian?

Đọc và cổ động

- " facebook của bạn có chỗ trống, nhà trên mạng bạn có chỗ thừa, cho tôi lên với, cho tôi gặp gỡ những người bạn của bạn. Tôi rất cô đơn. Xin cảm ơn."

Lời nhắn của Tạp chí Đọc và Viết.

Link đi đến vùng tạp chí trên Academia.edu

https://independent.academia.edu/TienNguyen228/%C4%90%E1%BB%8Dc-v%C3%A0-Vi%E1%BA%BFt-Magazines

Comments are closed.