Đọc, rồi nghĩ ngợi

Trần Đức Anh Sơn

clip_image001

Ngồi biên tập lần chót cuốn Việt – Thanh chiến dịch của anh Nguyễn Duy Chính (chuẩn bị vào nhà in), đọc lại đoạn này:

“… Vua Càn Long cũng chủ trương dùng người Việt đánh người Việt, quân Thanh càng ít tổn thất càng tốt… Chiến lược đó không phải mới mẻ gì vì cũng là đại kế hoạch mà người Mãn Châu trước đây đưa ra để làm chủ trung nguyên. Khi thôn tính nhà Minh, người Mãn Châu cũng nêu cao danh nghĩa giúp người Hán tái lập một vương triều trong sạch hơn triều đình thối nát hiện đang trị vì. Công lao lấy được trung nguyên cũng phần lớn nhờ vào nội phản, điển hình là các tướng lãnh nhà Minh có nhiệm vụ ngăn chặn những giống dân du mục nay trở giáo chạy theo quân Thanh.

Sau khi làm chủ Giang Bắc, họ cũng sử dụng những tướng lãnh nhà Minh đã đầu hàng để chiếm nốt miền nam Trung Hoa… Những tướng người Hán sau được phong vương, cai trị một cách khá độc lập nhiều khu vực lớn mà sử gọi là Tam phiên (三藩) (Three Feudatories) mấy chục năm sau mới bị tước đoạt quyền bính. Với kinh nghiệm đó, người Mãn Châu muốn trước hết nhờ tay đám thần tử nhà Lê tiễu trừ Tây Sơn, sau đó sẽ phong vương cho họ theo nghĩa phiên trấn nội thuộc… rồi dần dần biến thành quận huyện như chính sách thời đầu nhà Thanh. Kế hoạch đồng hóa từng bước đó đã thành công tại những quốc gia Tây Vực và họ cũng toan áp dụng ở phương Nam…

Dự tính của nhà Thanh không chỉ lấy kinh đô Thăng Long… mà coi việc tái chiếm Bắc Hà mới là bước đầu. Một khi thành công, quân Thanh sẽ tiếp tục đánh xuống Thuận Hóa để “đảo huyệt cầm cừ” [đánh vào sào huyệt bắt kẻ cầm đầu] rồi tùy theo tình hình mà chia nước ta thành nhiều khu vực tự trị. Từ vị trí một ngoại phiên (tương tự như Triều Tiên, Lưu Cầu, Xiêm La…), An Nam sẽ trở thành một nội phiên như Tây Tạng, Mông Cổ, Tân Cương… tuy vẫn do những lãnh tụ bản xứ cai trị nhưng thực chất chỉ là những quan lại do triều đình bổ nhiệm…”

Bài học cũ sờ sờ ra đó, mấy ngài có biết mà tránh không hả trời!

Hay lại nắm tay nhau lao đầu vào kế của giặc?

 

Nguồn: FB Trần Đức Anh Sơn

Comments are closed.