THÔNG BÁO MỚI VỀ GIẢI VĂN VIỆT LẦN THỨ NHẤT: SẮP XẾP LẠI HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

Hội đồng Giám khảo Giải Văn Việt lần thứ nhất vừa quyết định sắp xếp lại nhân sự các Ban Giám khảo như sau:

Chủ tịch HĐGK: nhà văn Nguyên Ngọc.

Thư ký HĐGK: nhà thơ Hoàng Hưng.

BGK Văn xuôi: nhà văn Đặng Văn Sinh, nhà văn Nam Dao, nhà văn Ngô Thị Kim Cúc, nhà nghiên cứu-giảng dạy văn học Nguyễn Thị Bình, nhà nghiên cứu phê bình Thụy Khuê.

BGK Thơ: nhà thơ Bùi Chát, nhà thơ Nguyễn Đức Tùng, nhà thơ Thanh Thảo, nhà thơ Thi Hoàng, nhà thơ Ý Nhi.

BGK Nghiên cứu Phê bình: nhà nghiên cứu-giảng dạy ngôn ngữ Hoàng Dũng, nhà thơ Hoàng Hưng, nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân, nhà văn Nguyên Ngọc, nhà nghiên cứu phê bình Phạm Xuân Nguyên.

Comments are closed.