Tuyên ngôn v? Giá tr? c?a chúng tôi (t? các gi?ng viên và nhân viên c?a Khoa Anh ng?, ??i h?c Nam California, Hoa K?)

Nguy?n Thanh Vi?t

Khoa Anh ng?, Vi?n ??i h?c Southern California ln ti?ng

Sau B?u c? T?ng th?ng, nh?ng t?n th??ng t? l?i ni v cc hnh ??ng phn bi?t ch?ng t?c ?e d?a tinh th?n ha h?p v dn ch?, tinh th?n tn tr?ng s? ?a d?ng s?c t?c v ?a v?n ha ? M? ? khi?n cho Khoa Anh ng?, USC ln ti?ng. Bi vi?t tuy?t hay ny do chnh Nh v?n Nguy?n Thanh Vi?t, ng??i M? g?c Vi?t ??u tin ?o?t gi?i Pulizer, gi?ng vin c?a Khoa bin so?n. Ti ? chuy?n sang Vi?t ng? d??i ?y v?i s? ??ng c?a anh.

Nguy?n Th? Bch H?u

 

V?n h?c l n?i tn nghim. Khng m?t cu?n sch no l?i kh??c t? ng??i ??c. V?n h?c v? ??i khng th? t?n t?i n?u n d?a trn s? ght b?, s? hi, chia r?, hm oan, ho?c l th? ph??ng b?t cng v quy?n uy. Nh?ng nh v?n khng th? vi?t n?u nh? h? khng c kh? n?ng ??ng c?m ho?c l hnh dung nh?ng g m tha nhn nhn th?y, c?m nh?n v suy ngh?. B?ng ??c v vi?t, b?ng nh?n di?n cc nhn v?t m tnh cch c?a h? khng gi?ng ta, chng ta yu qu ngn t? v h?c ? ? cch yu th??ng ng??i khc.

Nh? l nh?ng ng??i chuyn nghi?p, l cc h?c gi? v gi?ng vin V?n h?c, b?ng cc mn Ti?ng Anh, Vi?t Sng t?o v Nghin c?u v? t? s?, chng ti cam k?t cc nguyn t?c v?n ch??ng m bi?u hi?n c?a n v??t ra ngoi sch v? thng qua s? ha h?p, ?a d?ng, hi?u khch, tn tr?ng, ??i tho?i v yu th??ng.

Chng ti ch?ng l?i b?t k? hnh th?c l?m d?ng v? th? ch?t, l?i ni hay b?t k? vi?c s? d?ng ngn ng? no ?? h? nh?c v ph? bng con ng??i, c?ng nh? b?t k? m?t cu?c t?n cng vo c? th? hay tnh cch c?a m?t ai ?, v b?t k? m?i ?e d?a no t? vi?c tr?c xu?t, bo co hay ghi danh ai ? v ch?ng t?c, v?n ha, ngu?n g?c qu?c gia, tn gio, gi?i tnh, phi tnh, t? t??ng, giai t?ng

Chng ti kh?ng ??nh r?ng Khoa Anh ng? s? b?o v? t?t c? cc gi?ng vin v sinh vin c?a mnh. Xin loan bo cho cc b?n sinh vin r?ng chng ta ? c hi?u bi?t t?t nh?t t? nh?ng tr?i nghi?m ??y ngh?ch l c?a v?n h?c. Ngay c? khi chng ta ??n ??c nh? m?t ??c gi? hay m?t nh v?n, khng ai ch? c m?t mnh. Ngn ng? mang chng ta l?i v?i nhau.

Chng ti gi? v?ng cam k?t v?i s?c m?nh c?a cu chuy?n, ngn t? v hnh ?nh. Nh?ng cu chuy?n lun c?n nh? v?y, b?t k? ? qu?c gia no. Nh?ng ng??i ???c coi l nh lnh ??o c?a ??t n??c chng ta c?n ph?i thuy?t ph?c dn chng thng qua kh? n?ng k? chuy?n c?a h?, r?ng chng ta l ai, ?ang ? ?u v s? ?i t?i ?u. Cu?c ??u tranh v??t ln pha tr??c c?a n??c M? c?ng l m?t cu?c thi m nh?ng ngn t? c?a ng??i d?n ??u s? ginh chi?n th?ng v nh?ng hnh ?nh c?a h? s? kch thch tr t??ng t??ng t?p th?. Trong khi Cu?c b?u c? T?ng th?ng g?n ?y ? v ?ang gy tranh ci th n c th? nh?c nh? v? s? c?n thi?t c?a ngh? nghi?p c?a chng ta v vai tr quan tr?ng c?a v?n ch??ng trong vi?c hnh thnh tr t??ng t??ng v cung c?p n?i tr ?n. Nh?ng g chng ta lm trong mn Ti?ng Anh, Vi?t Sng t?o v Nghin c?u v? t? s?… nh?ng g chng ta lm nh? gi?ng vin, nh v?n, h?c gi?… l ?? kh?ng ??nh, m?t l?n v thm m?t l?n n?a, r?ng b?n khng ??n ??c.

TB:
Ti ? vi?t nh?ng dng ny v Khoa Anh ng? ? r?t nhi?t tnh g?i n d??i tn chung c?a m?i ng??i. ?y l m?t c? ch? nh? nh?ng quan tr?ng v?i chng ti v sinh vin c?a chng ti. T?t c? chng ta c?n lm nh?ng c? ch? nh? c?ng nh? l?n h?n.

Comments are closed.