Vì thành tích, nhi?u tr??ng tìm cách ng?n c?n h?c sinh thi vào l?p 10?

Thi H?o

1.

M?t ph? huynh m?i chuy?n cho ti cu?c ni chuy?n c?a m?t nhm cha m? c con ?ang h?c ? H N?i, v?i n?i dung khng th? tin vo m?t mnh: nh tr??ng yu c?u nh?ng h?c sinh ?ang h?c l?p 9 nh?ng ???c cho l c h?c l?c khng t?t ph?i chuy?n tr??ng (v? cc tr??ng t?) ho?c lm cam k?t khng thi vo l?p 10!

278855003_379991404007885_7396512444303245015_n

 

Th th?t l ti v?n khng th? tin, d trong nhm ? c c t?i 67 ng??i, c c? gio vin ?ang lm ph? huynh n?a, v nhi?u ng??i ? xc nh?n tnh tr?ng ny ? cc tr??ng khc nhau. V n qu phi l v ngang ng??c, hon ton ph?n gio d?c v vi ph?m php lu?t m?t cch th b?o. Nh?ng c?ng nh? chnh cc ph? huynh trong group ny chia s? th v?n l b?nh c?, b?nh thnh tch. Ch? c ?i?u b?nh m ? ??n m?c ny th ph?i g?i l bi?n ch?ng sang giai ?o?n cu?i, tr? thnh m?t th? qui d? r?i.

Quy?n ???c h?c t?p l quy?n hi?n ??nh c?a tr? em, ???c lu?t php VN v Cng ??c qu?c t? v? quy?n tr? em c?a Lin hi?p qu?c ghi nh?n v b?o v?. Khng l? l?i c ci chuy?n ty ?nh v php ny di?n ra gi?a thanh thin b?ch nh?t ngay gi?a lng H N?i?! ? l ch?a ni t?i vi?c, gio d?c l s? m?ng duy nh?t c?a cc tr??ng h?c, n?u c? h?c sinh no h?c y?u th tm cch ?u?i ?i ?? gi? thnh tch m bo co cho ??p th nh?ng nh tr??ng ?y ??n m?t ??t ny ?? lm g?

Gi?a th? ?, m?t trung tm v?n ha, chnh tr?, gio d?c c?a c? n??c ch? c ph?i trong r?ng su ni th?m ?u m c th? cng khai di?n ra nh?ng vi?c ph?n nhn v?n, ph?n gio d?c v vi ph?m php lu?t m?t cch tr?ng tr?n nh? v?y ???c?

Ti h?i v? ph? huynh ?y r?ng, c ai ph?n ?ng hay ??u tranh g v?i nh tr??ng ch?a, th v? b?o khng ai dm ni g c?. Ban gim hi?u ku t?ng ph? huynh t?i, d?n mang c? con theo ?? h?p, c nh?ng l?p ??n n?a s? s? b? g?i ?i h?p ?? ??a ra yu c?u ny. Ti th?m ngh?, n?u c nh?ng cha m? nh? th? th khng g b?t h?nh h?n cho nh?ng ??a tr?.

Th?c h? th? no th ch?a th? k?t lu?n ngay ???c, v n qu kh tin. Nh?ng v?i m?t th?i gian ?i d?y v s?ng trong mi tr??ng gio d?c ?? di, nay l?i c con ?ang ?i h?c, ti hi?u r?ng nh?ng chuy?n nh? th? ny khng ph?i l ci g khng th? x?y ra ? ta.

Ngnh gio d?c H N?i, b? Gio d?c ph?i l?p t?c xc minh v x? l n?u c tnh tr?ng qui g? ny. Th?m ch cng an c?n vo cu?c v ?y l hnh vi vi ph?m php lu?t nghim tr?ng. N?u c, c?n cch ly nh?ng ng??i ch? tr??ng (ban gim hi?u), l?n ng??i ti?p tay (gio vin) kh?i mi tr??ng gio d?c.

Song song v?i ?, chnh s? Gio d?c H N?i, b? Gio d?c c?n ch?u trch nhi?m chnh trong vi?c ? ?? x?y ra c?n b?nh thnh tch tr?m kha ny b?ng cch ch?m d?t m?i cu?c ch?y ?ua v b? v ??y tai h?a ny.

278851995_380022757338083_346696765266925594_n

 

2.

Ch? vi gi? sau khi khi ti nh?n ???c thng tin trn [1] th m?t th?y gio c?ng ?ang d?y THCS ? H N?i ? g?i cho ti b?c th? d??i ?y, xc nh?n r?ng c s? vi?c trn v ni r n?i tnh. V l do b?o m?t thng tin cho tc gi? b?c th?, ti khng ghi tn ? ?y.

Cho anh Thi H?o!

Em l m?t gio vin d?y THCS. Em xin chia s? hi?n t??ng m anh ph?n nh nh? sau. Hng n?m, c? vo d?p ny l cc tr??ng THCS c?a H N?i l?i c?p t?p lm cng tc h??ng nghi?p. G?i l h??ng nghi?p cho l?ch s? ch? h? lm cng tc ch?n ???ng thi, c?m h?c sinh (HS) l?p 9 thi vo 10 THPT.

L? ra h? khng c?n lm ??ng tc ?. B?i ch? tiu cng l?p ch? c 70%, th ??ng no ch? c 30% cc em s? ph?i ?i h?c cc tr??ng ngh? v cc trung tm Gio d?c th??ng xuyn. H c? g cc tr??ng ph?i lm cng tc h??ng nghi?p v phn lu?ng cho m?t? Cch lm c?a h? l g? H? sng l?c nh?ng em c l?c h?c trung bnh tr? xu?ng, g?i ph? huynh ??n v ni : Con anh/ ch? th?c ch?a t?t, h?c r?t y?u, khng c kh? n?ng thi vo 10 THPT. N?u anh/ch? lm ??n t? nguy?n xin khng thi vo 10 th nh tr??ng t?o ?i?u ki?n cho con anh/ch? t?t ngi?p, nh? v?y con anh ch? v?n ???c ?i h?c tr??ng ngh?, v?a h?c ngh? v?a h?c v?n ha, sau ba n?m v?n c b?ng 12, l?i c b?ng ngh?, mu?n h?c ??i h?c v?n ???c. Cn cc anh/ ch? v?n c? tnh ??ng k thi vo 10 th s? khng ???c t?t nghi?p! [V THCS khng thi t?t nghi?p m ch? xt, xt t?t nghi?p l?i do tr??ng ch? tr Thi H?o ch thch].

Nghe th? ai ch? s? con mnh khng ???c t?t nghi?p THCS??? Th? l t? nguy?n lm ??n xin t? nguy?n khng thi vo 10! V?y l ph? huynh t? nguy?n nh.

Sau ny c nhi?u ph? huynh pht hi?n b? l?a c?ng khng th? lm g ???c h?. Vi?c ny c t? r?t nhi?u n?m nay r?i! V sao h? ph?i lm v?y? ? l do cch tnh ?i?m thi ?ua c?a ngnh gio d?c. Ngnh gio d?c l?y k?t qu? thi vo 10 THPT ?? ?nh gi thi ?ua cc tr??ng, cc tr??ng l?y ?i?m thi vo 10 THPT ?? ?nh gi thi ?ua ??i v?i gio vin (GV) d?y. H?n n?a d?y l?p 9 cn l m?t ngu?n thu nh?p kh?ng l? ??i v?i gio vin thng qua vi?c d?y n luy?n thi. N?m sau c ???c b? tr d?y l?p 9 hay khng l ph? thu?c vo k?t qu? ?i?m s? thi vo 10 c?a HS l?p mnh d?y.

V?y ?i?m ? ???c tnh nh? th? no? Thay v tnh ?i?m bnh qun b?ng cch chia ??u cho t?ng s? HS l?p 9 t?t nghi?p THCS c?a c? tr??ng th S? Gio d?c l?i tnh ?i?m bnh qun b?ng cch chia cho t?ng s? HS l?p 9 c?a tr??ng ? d? thi vo 10 THPT. V d? : tr??ng A c t?ng s? 500 HS l?p 9 t?t ngi?p THCS . N?u ?? c? 500 em ny ?i thi vo 10 THPT, v t?ng s? ?i?m thi vo 10 THPT cc em ??t ???c l 3200 ?i?m, th t?ng ?i?m c?a thi vo 10 THPT c?a tr??ng A s? ph?i chia bnh qun cho 500, ???c 6.4 ?i?m bnh qun . Nh?ng n?u tr??ng ? lo?i ???c 100 em h?c trung bnh, y?u, km (b?ng cch l?a nh? trn), s? HS cn l?i l 400 em, t?ng s? ?i?m l 3000 ?i?m, tr??ng ? chia trung bnh cho 400 em, ?i?m bnh qun l 7.5. Tr??ng B,c?ng c t?ng s? 500 HS l?p 9 t?t ngi?p THCS nh?ng h? lo?i ???c 130 em. V?y ?i?m trung bnh c?a h? s? cao h?n tr??ng A. Nghi?m nhin tr??ng B ???c ?nh gi d?y t?t h?n tr??ng A. T??ng t?, c Y (d?y l?p 9A2) m lo?i ???c nhi?u HS ?i thi h?n c B (d?y l?p 9A1) th ?i?m c?a c? Y s? cao h?n ?i?m c?a c B, nghi?m nhin c Y ???c ti?ng l d?y t?t h?n c? B. N?m sau c B s? khng ???c phn d?y l?p 9 ho?c ch? ???c phn d?y 1 l?p.

B?n thn em, v khng ch?u lm theo cch ? m 10 n?m nay khng ???c d?y l?p 9, d chuyn mn ch?ng km ai ? t?, nhi?u n?m li?n ??t chi?n s? thi ?ua, hng ch?c SKKN ??t B,C c?p s?. V th?, tr??ng no cng dng nh?ng tr b?n ?? lo?i khng cho HS l?p 9 c l?c h?c trung bnh y?u ?i thi vo 10 THPT. Tr??ng em ? c hi?n t??ng, c n?m, c tr??ng h?p 1 HS b? nh tr??ng x?p vo lo?i khng ???c ?i thi. Do gia ?nh kin quy?t khng ??ng , cu?i cng em ?y l?i ?? vo 1 tr??ng cng l?p. (H?t th?)

M?t l?n n?a, tr??c s? nguy h?i khn l??ng c?a vi?c lm trn trong cc nh tr??ng (n?u c), d? lu?n ?i h?i cc ngnh ch?c n?ng c?n xc minh, tr? l?i tr??c cng lu?n, v l?p l?i tn nghim c?ng nh? s? trong s?ch cho mi tr??ng gio d?c, ?? nui d??ng th? h? tr? ch? khng th? ti?p t?c h?y ho?i b?ng nh?ng cch thi ?ua ph?n gio d?c nh? th? ny.

Thi H?o

Comments are closed.