Cái ch?t c?a Ng??i Tù Già

V? Th? Hin

Knh t?ng h??ng h?n

b?n t Nguy?n Thi Bt

1

Ng??i T Gi n?m b?t ??ng.

Lo n?m v nhn ln b?u tr?i xm x?t qua song c?a.

Nhn ??m ??m v ngh? min man.

Nh?ng ngh? ??t qung, tri n?i, b?ng b?nh, l?n l?n. Trm ln nh?ng ngh? v?n v? ?y l m?t mu bu?n u t?i. ??u ?ng ? thung l?ng l th?. Th?i ti?t thay ??i t?ng gi?. M?t tr?i khng th? c?t mnh ln n?i s??ng m gi?ng m?c gi?a ban ngy. Nh?ng v?t r?ng ngn n?m nh?p nh ??m nh?t trong th? n?a m n?a m?a bao quanh tr?i giam nh? m?t vnh kh?n x rch r??i. Khng ph?i v l m ng??i ta nh?t t trong nh?ng thung l?ng, lo ngh?. Khn l?m. Khng ph?i ch? ?? ng?n t tr?n ?u. M ?? ng?n c? ngh? v??t ng?c n?a, n?u nh? n dm n?y ra.

Ng??i T Gi bu?n.

Lo bi?t lo ch?ng cn s?ng bao lu n?a. D?u hi?u ??u tin c?a ci ch?t m lo bi?t ???c l ?i chn b?ng khng cn nghe theo lo. Lo m?t h?t c?m gic v? chng. Chng r?i b? lo m?t cch ch?m ch?p, khng sao ng?n n?i. B?t ??u l hai bn chn, hm qua, r?i t?i ??u g?i, sng nay, v by gi? t?i hng. C? ci mi kh?n kh?n dnh ch?t vo kh?u gic, khng bi?t n t? ?u, d? l mi c?a lo l?m.

Lo bi?t l?n ng b?nh ny c?a lo khng nh? nh?ng l?n tr??c, trong su?t ??i t ??ng ??ng. M??i m?t n?m r?i ch? t ? Trong m??i m?t n?m ?y lo ? v??t qua ci ch?t khng ph?i m?t l?n. Nh?ng l?n ny th khng. Khng qua ???c. Khng ?n thua. Thn th? lo ? c?n kh? n?ng s?ng ?? ch? thm m?t n?m, ho?c hai n?m, nh? lo t?ng ch? nhi?u l?n, ?? ???c xt tha sau m?t l?nh. L?nh l g?i t?t m?t k? h?n c?a ci g?i l t?p trung c?i t?o. M?t l?nh l ba n?m. H?t ba n?m ny l ba n?m khc. C? th? di?n.

M ch?c g lo ???c tha c? ch??

Ci ch?t ton n?ng, ci ch?t b?t kh? khng nh? h?c mi?ng m?t con tr?n kh?ng l? ?ang nu?t d?n c? th? lo. T?ng pht m?t. R?t ch?m, nh?ng khng d?ng m?t giy.

Lo s?. Lo khng mu?n ch?t m?t t no. Lo mu?n s?ng. Chao i, lo mu?n s?ng l?m l?m. Ch?a khi no lo mu?n s?ng b?ng lc ny.

??y, nh? ngay by gi? ?y, lo mu?n ku, mu?n go ln, mu?n tht ln, b?ng h?t gi?ng, ?? thin h? nghe th?y m ch?y ??n, ?? thin h? xm l?i ko lo ra kh?i ci h?c kh?ng khi?p ?en ngm kia. Nh?ng lo khng ku ???c. T? cu?ng h?ng lo ch? pht ra nh?ng ti?ng ? m, l? thay, lo l?i nghe r?t r. ?i tai ngh?nh ngng nhi?u n?m b?ng tr? ln thnh l? th??ng. T??ng ch?ng ci s?ng cn l?i trong ng??i lo ch? t?p trung n?i thnh gic. N, v ch? c m?i n l ci n?i lo v?i th? gi?i bn ngoi.

Ni lo mu?n g?i thin h? l ni th? thi, ch? lo bi?t t?ng c? ci th? gi?i bn ngoi kia ch?ng thm nhm nhi ??n lo. ??i v?i ci thin h? ?y, lo ch?ng l ci g. B?n t c?ng ch?ng ??n th?m lo. H? m?t l? sau m?t ngy lao ??ng, l?t v? ???c t?i phng l n?m v?t ra, cn s?c no ?? ngh? t?i lo c? ch?. May cho lo, cn c T?nh Tr??ng, tay ny cn gi h?n lo, ? ngay ?y, trong tr?m x, l ng??i th?nh tho?ng cn l?t x?t t?ng b??c ??n bn gi??ng ng lo m?t ci.

L? b?nh nhn cng tr?m x v?i lo ? ngay c?nh lo th ch?ng ni lm g. Cn khuya ci l? ?y m?i ni v?i lo m?t l?i. Chng ch?ng b?nh t?t g ro, chng ???c n?m tr?m x v chng c ti?n c?ng cho th?ng Y T, cho ng Y S?. ng Y S? l ng??i c?a cng an, l ng??i nh n??c. Th?ng Y T l t ???c ch?n ra ph? trch tr?m x.

ng Y S? ?ang ngh? php. Ch? cn Th?ng Y T ?ang ng?i ??y, trong ?m con b?c. Chng ?ang tm t?m st ph?t trong vn xc ??a. Lo bi?t t?ng th?ng. Lo nghe r m?n m?t th?ng no c??i h h?, th?ng no ?ang v? ?i ?en ?t trong khoi tr, th?ng no ch?i ??ng trong c?n b?c b?i.

Lo n?m ??y nh?ng lo bi?t h?t. Lo nh? nhn th?y tr??c m?t Th?ng Y T m?t b b, m?t tr?ng d, v?a v?t qun bi xu?ng chi?u ci ?t v ng?a c? ln v?ng m?t trng ch?i t?c. Khng c?n nhn, lo c?ng bi?t n??c b?t h?n v?ng tung to. H?n khng th? ni m khng v?ng n??c b?t.

Y T v?n l m?t bc s? ph? khoa b?nh vi?n t?nh, tr??c n?a h?n l Y T huy?n, ???c c? ?i h?c b? tc ln y s?, r?i ti?p t?c b? tc ln bc s?.

H?n l t c n, khng ph?i t t?p trung c?i t?o. H?n l?nh n n?m n?m v t?i c??ng dm b?nh nhn.

Ng??i T Gi vui v? ?n h?n t? lc h?n v?a b??c xu?ng t ca c?a tr?i t?nh ch? t ln tr?i trung ??ng. Ng??i cng m?t t?nh g?p nhau ? trong t th ai m khng m?ng. Ch?ng g c?ng ??ng h??ng ??ng khi v?i nhau. Tr??c kia lo ?u c quen h?n.

Nh? m?i nng dn, c bao gi? lo ?i b?nh vi?n. Ng??i nng dn nghe ??n b?nh vi?n l hi r?i, c? nh? ch?t ??n n?i r?i, khng ch?t ??n n?i th ch?ng ai t?i b?nh vi?n lm g. Lo khng bi?t ??n b?nh vi?n v lo s? t?n. ?m ?au ? c l l?u trong v??n, n?ng h?n th tm ??n ng lang ngoi ch?.

Th?ng Y T tho?t tin ???c phn vo ton ?an lt c?a lo. Lo m?ng hm. Lo r? h?n ?n chung. Chia s? v?i h?n t?ng vin thu?c lo. ? ngoi, nghe ni h?n bo l?m. Ln tr?i, h?n xu?ng cn v v. G?y tong teo. ?i xiu v?o. H?n qun s?ch m?i th? trn ??i, tr? nh?ng ci c th? b? vo m?m. ?i lm ngoi tr?i m?t h?n lo lin l?c b?i t?ng khm cy b?i c? ki?m con co co, con chu ch?u. Hm no v? ???c con th?n l?n, hm ? h?n nh? s?ng l?i. Ng??i ta quen th?y h?n v?t v? ngoi sn, h?t r? vo nh ny l?i nh kia ?? ki?m mi?ng ?n. M?t trong nh?ng cch ki?m ?n l??ng thi?n nh?t, t b? khinh b? nh?t, l t?m qu?t thu cho l? ??u g?u, l? s? quan.

Cu?c ??i ??y nh?ng b?t ng?.

Ch?c Y T tr??c h?n l c?a m?t bc s? b? k?t n chung thn v t?i ??u ??c v? b?ng th?ch tn Nh? c nhi?u quan h? tr??c kia v?i cc quan ch?c l?n nn cha ny lun ???c gi?m n, r?i ?ng m?t ci ???c tha tr??c h?n.

Chn Y T tr?ng c m?t s? ?ng vin sng gi trong tr?i c m?y t nhn tr??c kia l bc s?, l y s?. Ng??i ?i t v tham , k? ?i t v bun l?u. Tr?i xui ??t khi?n th? no, h?n l?i ???c Ban gim th? ch?n. Tnh v? thnh ph?n xu?t thn h?n ?n ??t b?n kia. H?n khng ph?i ch? l nng dn ni chung, h?n l c? nng t? ??i ng b tnh v? thnh ph?n, l qun ch? l?c c?a cch m?ng. M?t b??c, h?n ln quan, d l quan trong tr?i t.

Lm Y T trong t b?nh l?m. Mu?n ngh? lao ??ng m?t ngy, ho?c vi ngy, trong ??i t tri?n min lao ??ng v lao ??ng, nh?ng ng??i t kh?n kh?, khng tr? m?t ai, ??u ph?i c?u c?nh Y T. Tu? theo c?ng v?t h? dng m Y T gia n cho h? nhi?u hay t – t? m?t hai ngy ngh? lao ??ng cho ??n m?t ch? n?m trong tr?m x ?? ?i?u tr?.

Nh b?p, lin minh th?n thnh c?a tr?m x, bao gi? c?ng dnh cho Y T ph?n bo b?, ngy th??ng c?ng nh? ngy ?n t??i, trong m? quan h? hai bn cng c l?i. H?n mau chng ln cn tr? l?i. Tr?n lng ?? da. R?i bo h. H?n thch k? chuy?n nh?ng ng??i ?n b ? qua tay h?n, nh? nh?ng chi?n cng. H?n th? ra t th? no h?n c?ng s? tr? th b?ng ???c con m? b?nh nhn b? c??ng hi?p ? lm ??n t? co h?n.

Ng??i T Gi khng trng c?y ? Y T m?t s? chi?u c? no. Lo bi?t c trng c?y c?ng v ch. ? trong t m ni chuy?n n tnh l th?m ngu, ch ngu. Lo ch? n h?n m?t ?i?u ?y l lo ? khng ?? khn ngoan ?? ngh? t?i chuy?n ?t lt Y t ngay t? hm ??u n?m tr?m x nh? nh?ng ng??i t khc.

– ? ??i ch?ng c g t? nhin c, ch?ng c g t? nhin m?t Y T tri?t l Khng hi?u ?i?u s? ??ng ?y th h, c m ?n cm.

Ng??i T Gi khng ngh? t?i ?t lt l c ci l c?a lo.

Lo c ci g ?? m ?t c? ch?? Trn r?ng d??i ct-tt, lo l th?. Lo khng thu?c lo?i gi?n ??i ho?c k? s? d? h?i ? vo t r?i v?n cn c??ng, khng ch?u ci ??u tr??c cn b? tr?i, ni g t?i Y T hay tr?t t?. N?u c ci ?? ?t th lo c?ng ?t r?i.

Nh?ng Y T l?i khng ngh? th?. ? th lo khng c ti?n, lo ngho r?t m?ng t?i, ?ng th?, nh?ng lo c th? vay ch?. V?n cn nh?ng b?n t s?n lng gip lo lc hi?m ngho c? m. Vay tr??c tr? sau trong t l chuy?n th??ng tnh. Cho nn Y T m?i gi?n. Lo c? th?n c? ra c?, c? nh? th? Y T l ??ng h??ng th h?n ph?i c trch nhi?m s?n sc lo. ??ng hng. Cn khuya nh!

Y T ?on sai lo hnh x? nh? th?, khng k? chuy?n lo khng c ti?n, ci chnh l v lo coi th??ng b?nh. Lo xem tr?n ?m b?t ng? nh? m?t s? b?t ti?n h?n l m?t b?nh.

T l m?t sinh v?t k? l? s?ng khng m?y may ti?n nghi, thi?u th?n ?? ???ng, m?c ?? m?i b?nh, th? m v?n s?ng nh?n, nh? ?? ph by m?t hi?n t??ng b?t th??ng c?a nhn lo?i. Lo khng h? ngh? ??n ci ch?t khi lo khai ?m. Th?m ch lo cn cho l Y T nh?m khi cho lo ?i n?m tr?m x. Ki?t l? l ci qui g c? ch?? Lo ? ch?ng ki?n m?t l?n t ch?t hng lo?t trong m?t tr?n d?ch ki?t l?. Kinh l?m. Chn khng k?p. Nh?ng d?ch l d?ch, ch? ci ki?t l? bnh th??ng, ki?t l? hng ngy, c lm th?ng ch no ch?t ?u? L?n ny lo c ?au b?ng th?t, ?au qu?n, kh ch?u l?m, nh?ng c?ng ch? nh? nh?ng l?n khc, khng h?n. ??n b?a lo v?n b?p ??n n?i ??n ch?n, ngoi su?t c?m tr?i cn ng?n c? m?y cht to rau m m?i th?y l?ng l?ng d?.

Lo ch? b?t ??u lo, ch? b?t ??u n h?n ? khng ?t lt Y T khi th?y ci b?nh t??ng ch?ng v? v?n ?y ngy m?t n?ng. Lo th?y nh?ng c?n ?au qu?n d? d?i ??n l? lng ? b?ng d??i. Mt lin t?c. Khng nh?n ???c. M?i l?n ?i c?u s?c l?c c?a lo nh? tri ra theo ?m phn l?y nh?y mu.

Y T c?ng coi th??ng b?nh c?a lo. Khi th?y b?nh n?ng thm th h?n cho lo ?n cho v?i mu?i. Mu?i l lnh nh?t, khng g lnh b?ng. V?i ph??ng php ?i?u tr? ny, b?nh nhn no r?i c?ng kh?i. Tr? nh?ng b?nh nhn ? ??n ci. Con ng??i s?ng ch?t c s?. Khi th?y lo ?i c?u nhi?u qu, m?t qu, th y cho u?ng Berberin. Trong tr?i Berberin l th?n d??c bch b?nh tiu tn v?n b?nh tiu tr?. Y T khng qu d?t ?? ngh? r?ng Berberin khng ph?i ch? l thu?c cho cc b?nh ???ng tiu ho.

Nh?ng Berberin khng ?n thua. U?ng vo nh? khng u?ng.

Ng??i T Gi th?m trch Y T tr?i nh?n tm. H?n cho lo n?m tr?m x ?? lm g, n?u nh? h?n khng mu?n ch?a cho lo kh?i?

Lo khng bi?t r?ng Y T ch?ng t?t m c?ng ch?ng x?u v?i lo. Y T ch? lm vi?c ph?i lm m thi. ? l l?nh c?a Ban Gim th?: Ph?i gi?m t? l? t? vong xu?ng!

S? l t? ??u n?m t ? m?y tr?i trung ??ng b?ng l?n ra ch?t nh? r? trong m?t tr?n d?ch ki?t l?. ??n n?i ng B? tr??ng ph?i ra m?t ch? th? ??c bi?t ?? ch?n ??ng tai ho?.

Khng ph?i b?ng nhin ng quan tm t?i s? ph?n t. S? quan tm b?t ??u t? vi?c c ??a chu m? v? ng T?ng b th? ??ng k? cho b nghe chuy?n c?nh t ch?t la li?t nh? th? no. Anh ta l cng an tr?i giam, anh mu?n b ni gip m?t ti?ng ?? anh ta ???c chuy?n ngnh. Anh ta khng mu?n lm cng vi?c ?y n?a. L Ph?t t? thu?n thnh, anh xin b l?a l?i khuyn ng con r? ch? ?? s? th? nh? th? m lu? ??n ??i con ??i chu.

ng T?ng b th?, tc gi? nhi?u cu?n sch v? ch? ngh?a duy v?t, v? tnh nhn v?n x h?i ch? ngh?a, v? tnh bch chi?n bch th?ng c?a ch? ngh?a Mc-Lnin, c??i gi?u ci s? tin nh?m c?a b lo. ng khng tin Tr?i, khng tin Cha, khng tin Ph?t. ng ch? tin ? s?c m?nh c?a ci ??ng d??i quy?n ng. C n, ng lm g c?ng ???c.

ng B? tr??ng Cng an v ng C?c tr??ng C?c qu?n l tr?i giam ???c ng T?ng b th? tri?u ln.

– ???ng l?i c?a ??ng ta l tr? b?nh c?u ng??i T?ng b th? n c?n c?n d?n Tr?n p b?n ph?n cch m?ng th khng th? n??ng nh?. ? l n?i dung c?n b?n c?a chuyn chnh v s?n. Nh?ng khi chng n ? vo t th ph?i coi chng n nh? ng??i b?nh, ph?i ch?m nom cho chng n kh?i b?nh, ?? chng n cn s?ng m tr? thnh cng dn l??ng thi?n. Cc ??ng ch lm ?n th? no ?? ??n n?i t ch?t nhi?u ??n th?? Ti ch? th? cc ??ng ch pht ??ng ngay m?t ??t thi ?ua trong cc tr?i giam ?? gi?m l?p t?c t? l? t? vong xu?ng. Ti nh?c l?i, ta ph?i nhn ??o, ngay c? v?i k? th Cc ??ng ch ph?i qun tri?t ???ng l?i ?y.

Hai ng tr? v?, ni v?i c?p d??i, c?p d??i l?i ni v?i c?p d??i n?a. Khi nh?c l?i l?i ng, h? ng??c m?t ln tr?i:

– Thnh th?t! Ng?i m?t ch? m ci g C? c?ng bi?t, bi?t h?t. V? v?n v?i C?, toi c ngy!

2

Ng??i T Gi l?ng nghe. T? xa v?ng l?i ti?ng g ch ch?t, ??u ??u. Ci g th? nh?? A, ?ng r?i ? ti?ng dao th?t. H?n h? v h?i h?. R?n r. T?ng b?ng. Ti?ng dao th?t ny nghe vui l?m, ph?n kh?i l?m. Ch?c ch?n ph?i l ti?ng b?m th?t, ch?t x??ng. Khng ph?i ti?ng b?m rau, khng ph?i. Nh b?p ci g c?ng b?m, cho n nhanh. C l?n lo ? l?m hm ? nh b?p b?m b ??. Nh?ng ti?ng b?m b ?? c khc v?i b?m th?t. ?? th th?y. B?m th?t nghe khc c?ng ph?m ph?p, nh?ng khng kh, khng g?n. U? o?i. Ch?m ch?p.

Chao i! Lo mu?n v? trn m reo ln v pht hi?n c?a mnh, nh?ng tay lo y?u qu r?i, lo ch? v? ???c trong t??ng t??ng.

Lo bu?n x?u. Lo hi?u r?ng lo ? m?t h?t th?c v? th?i gian. Lo khng cn phn bi?t ???c hm qua v?i hm kia. Lo ch? cn bi?t hm nay. Lo ch? cn bi?t ci hi?n t?i, ci by gi?. Ngy l?i ngy trong ??i t gi?ng h?t nhau. Th? l l?n. Lo nh? ???c hai l?n tr?i ?n t??i tr??c ? ngy Qu?c t? Lao ??ng M?ng M?t Thng N?m v M?ng Hai Thng Chn. Gi?a hai ngy l? ?y ch?ng c l? no khc.

Gi? l T?t. T?t ty th T?t ty, th? no c?ng ???c m?t b?a t??i. T?t ta m?i l?n.

Lo hnh dung nh?ng mi?ng th?t kho tu mu cnh gin ??p nh? ???c ?nh vc ni, n?i h?m x??ng b nhu?nh nhong h?ng h sa s? nh?ng sao nh? sao to trn m?t n??c bo ng?y.

Th?o no, t? bu?i sng lo ? m? mng nghe ti?ng qu? ku. Ci gi?ng ??n l ti, chng ng?i ???c mi xc ch?t cch xa c? ch?c cy s?. Th? m lc ?y lo ? ngh? d?i lo ngh? l? qu? ?nh h?i th?y mi lo. C ng??i ni gi?ng qu? bi?t ? ?u ? c sc v?t ch?t ho?c ng??i ch?t. Chim l?n cn thnh h?n. N ?nh h?i ???c c? ng??i s?p ch?t. L b?i ng??i s?p ch?t c?ng b?c mi. Ci mi ?y m?i ng??i khng th?y ???c.

Lo nh?ch mp. Khng ai c th? b?o ? l lo c??i, b?i ci nh?ch mp c?a lo khng thnh. Lo ?ang sung s??ng trong lng. Khng ph?i l? qu? ?nh h?i th?y mi lo. Chng n ?nh h?i th?y con l?n hay con b b? lm th?t d??i kia, ch? nh b?p. Lo hnh dung b?a t??i s?p ???c h??ng. Mi?ng m? c?ng ph?ng khi c?n vo m?i ngon lm sao! L lo nh? ??n mi?ng m? ? ngoi kia kia, ? ci cu?c s?ng bn kia b?n b?c t??ng nh t kia, ch? ? ?y c bao gi? ???c m?t mi?ng nh? th?. Nh?ng m? th ? ?u c?ng v?n l m?. N??c m? ?a ra s? lm cho mi?ng lo h?t kh, l??i lo h?t s?ng t?y. N gi?ng nh? n??c m?a nh? xu?ng ??t c?n.

Th?t c?ng th?. N lm ng??i ?m kh?e ra, lm ng??i gi tr? l?i. Ch? m?i ngh? t?i n lo ? t?nh h?n, ? qun b?ng nh?ng ngh? ?en t?i v? ci ch?t.

Lo nh? b?a ?n t??i cu?i cng x?y ra hm no. Thng th??ng m?t thng t ???c ?n t??i m?t l?n. Nh?ng ? ba thng r?i ch?ng ???c m?t b?a t??i no s?t. Ban gim th? c?t ?n t??i ton tr?i v m?t v? tr?n t to b?o n?m tn t x?ng cng m?t lc vo ban ?m. Ban gim th? cho r?ng nhi?u ng??i bi?t s? chu?n b? c?a v? tr?n, nh?ng khng ch?u t? co.

Lo g??ng quay ??u nhn sang gi??ng bn, n?i nh?ng con b?c ?ang m?i m st ph?t. Lo ? th?y chng m c? v?i nhau v? gi c? b?a t??i l?n, ??c bi?t, s?p t?i.

– Th?t!

?i m?t m? ??c c?a lo sng ln. Chng th?m ch cn ??ng ??y trong hai h?c su c?a ci sau ny g?i l ??u lu.

Ci ch?t gi?t mnh. N ?ang say s?a nu?t d?n con m?i. N ? nu?t t?i ??u g?i, t?i hng. Con m?i ? ch?u tho, ngoan ngon, yn ph?n. V?y m ?ng m?t ci, ci con m?i m?m o?t, t??ng ? h?t s?c s?ng, b?ng giy gi?a, ??y n ra b?ng s?c m?nh khng ng?. Ci ch?t ng?ng nu?t, nh? nhng t?m nh? mi?ng m?i.

Y T v?a trang bi v?a b?c b?i v?a nhn sang gi??ng Ng??i T Gi.

– M? ki?p, anh gi? ch?a ch?t h?? h?n h?m h? ? b?o, ??ng c rn! S?t c? ru?t!

Ci ??u c?a Ng??i T Gi l?c l? khe kh?.

A, lo cn l?c ??u ???c ka. Lo ci ??y. R?ng lo v?n cn s?ng, lo ch?a ch?t. Chao i, ci gi?ng t s?ng dai khi?p! M?t b?nh nhn nh? th? ? ngoi ??i th ? xong phim t? lu. T? hm kia. Ho?c ??n hm qua l cng. M?ch g?n nh? khng cn, h?i th? mong manh.

H?i cn ? b?nh vi?n h?n khi ? l bc s? ch? khng ph?i Y T trong ci tr?i kh?n ki?p ny h?n khng bao gi? ??ng lu trong phng b?nh nhn. H?n l??t qua cc gi??ng b?nh m?t l??t, h?i han qua loa, r?i ?i th?ng. Cu?c ch?y vi?t d qua cc gi??ng b?nh k?t thc b?ng vi?c r?a ry khng v?i m?c ?ch st trng m ch? c?t xua tan u? kh c?a phng b?nh dnh vo da th?t. Th? m ? ?y, h?n ph?i ch?u ??ng c?c hnh ?.

Phng dnh cho Y T v phng b?nh nhn thng v?i nhau, cch c m?t cnh li?p. Mi hi th?i v tanh t??i c?a phng b?nh nhn n?ng n?c. T?i ??n, ng??i ta kha tu?t tu?t c? h?n l?n nh?ng con b?nh c?a h?n trong tr?m x. Cnh li?p ch? ng?n ???c m?t ph?n ci mi kinh t?m ?y.

H?n t?ng bi?t ?n Ng??i T Gi ? gip ?? h?n h?t lng khi h?n m?i t?i tr?i. Lc ? h?n kh?n kh? l?m, h?n ?i l?m. Ng??i T Gi ? s? ph?n c?m t c?a lo cho h?n. H?n t?ng ngh? r?i ?y h?n nh?t ??nh ph?i tr? ?n lo. Mi?ng khi ?i b?ng gi khi no. Th? m r?i h?n qun b?ng. Tr nh? c?a h?n khng bao gi? gi? nh?ng ngh? xa x?. H?n ? h?c ???c cch s?ng theo lu?t r?ng. Khng ph?i ? ?y, m t? ngoi kia. R?ng thu?c v? k? m?nh. K? no khng h?c ???c cch s?ng ?y, k? ? tiu. H?n cho Ng??i T Gi ???c n?m tr?m x khng ph?i nh? m?t c? ch? tr? ?n. H?n th?y m?t lo ? b?c ra v b?nh. Theo l? th??ng ng??i s?p ch?t ph?i ???c ?i qua tr?m x ?? ??n nh xc.

Ng??i T Gi l?i rn r?. Y T r?i m?t kh?i m?y qun bi, ngut lo:

– G?

– N ? ? ? c! Ng??i T Gi c? g?ng m?p my c?p mi n?t n?.

– ?? tao xong vn bi ? no h?n g?t um ?ang ?en b? m? ?y ny. ??ng c m qu?!

– N ? ?..? c!

– M? ki?p, h?n qut Anh gi? u?ng ?o g m u?ng l?m th?? Ny, ?y b?o cho m bi?t: cng u?ng nhi?u th cng chng ch?t ??y!

Nghe ti?ng ch?t Ng??i T Gi co rm. ?y l ni phng ??i, ch? lo khng cn c th? co rm thm n?a. B? m?t lo mo x?ch, ?i m?t lo lin, th?t th?n. Ci ti?ng ch?t th?t ra t? mi?ng bc s? l b?n n t? hnh ??c cho b?nh nhn.

– S? h?? Y T li?c xo g??ng m?t mo x?ch c?a lo, v?a l?c l? ton thn v?a xoi bi ??ng c s?. Th?ng ?o no r?i ch?ng ch?t. Anh gi? ch?t, ti ch?t, n ch?t, cc ng ch?t, chng n c?ng ch?t. Ch?t s?ch. K? tr??c ng??i sau, v?y thi. ?o c ??a no thot.

Y T ng?a m?t ln ci tr?n nh x?m ?en, d?u v?t c?a nh?ng b?a s?t s?t, c??i h h?.

3

Khi nh b?p gnh c?m ??n tr?m x, th ?m bi l gi?i tn.

S? Quan nhn chn nh?y xu?ng ??t, kh?nh kh?ng b??c ra kho?ng tr?ng trong phng khm. H?n ch?ng n?nh nhn quanh, hai cnh m?i ph?p ph?ng, ng?c o phanh ra ph hnh con r?n qu?n ng??i ?n b c?i tru?ng, bn trn l m?t tri tim b? tn xuyn th?ng. Ng??i ?n b giy gi?a trong vng xi?t c?a con r?n khi h?n c? ??ng.

Kh?u ph?n ?n c?a Y T ? nh b?p, qun s? c?a h?n ? ?. H?n b?ng ci bt t b?ng s?t trng men t? nh b?p ln, l??t qua ?m b?nh nhn ?ang ??ng vng trong vng ngoi quanh m?y xoong th?c ?n s?p ???c chia, kh? d?n S? Quan:

– Chia xong, vo ?n v?i tao!

– C cay ch??

– Nho!

??y l hai ??a ni v? r??u.

Y T loay hoay pha ch? ch?t cay, v?a pha v?a hut so. ? l m?t h?n h?p g?m c?n, n??c l, m?t ma, nh?ng vin polyvitamine mu vng. T? lu, Y T st trng ngoi da cho b?nh nhn b?ng n??c si ?? ngu?i, ?? dnh c?n cho nh?ng cu?c nh?u nh?t. H?i c?a h?n g?m vi S? Quan c? cnh, Tr?t t? v Thng tin.

T? gi??ng c?a Ng??i T Gi pht ra m?t ti?ng rn to. S? Quan quay l?i, b?t g?p ci nhn l? lo c?a Ng??i T Gi. ?y l h?n c c?m gic nh? v?y ch? ch?a ch?c ? l s? th?t. H?n c?m th?y ci nhn c?a k? h?p h?i ?ang h??ng v? pha ?m ?ng tm t?m chia th?t b?ng quay ngo?t v? h?n.

S? Quan gi?t mnh tr??c ci nhn ?y. Chuy?n h?n bao gi? c?ng chi?m ph?n h?n trong nh?ng b?a t??i l chuy?n ???ng nhin. Nh?ng ng??i t bu?c ph?i chia cho h?n theo m?t quy ??c cm ph?n c?a h?n ph?i nhi?u h?n. H?n ? g?p nh?ng ci nhn khng thi?n c?m, nh?ng ch?a bao gi? h?n g?p m?t ci nhn l?nh l?o ??y c?m h?n nh? th?.

H?n ti?n v? pha Ng??i T Gi.

– Anh gi? khng b?ng lng h?? h?n mm mi?ng h?i Ph?i khng?

Ng??i T Gi khng tr? l?i. T? ?i mi xm x?t c?a lo pht ra m?t ti?ng h?, gi?ng m?t ti?ng rn. Lo khng ni ???c n?a r?i.

S? Quan nh? nhng h?i l?i l?n n?a, thi ?? khng th??ng c ? h?n:

– V?y anh gi? mu?n g no? Cn nh? Hay quay m?t ??t tn?

Ng??i T Gi v?n khng ni, ?i m?t g?n ch?t vo m?t S? Quan.

Ci nhn lm h?n b?i r?i. ? l ?i?u ch?a t?ng x?y ra v?i h?n. Vo t, qua nhi?u tr?i, h?n khng s? m?t ai. H?n t? tin v h?n s? h?u nh?ng qu? ??m thnh th?c. Ngy tr??c, h?n l v s? quy?n Anh h?ng ru?i, ? t?ng ln nhi?u v? ?i, ? vi l?n gi?t gi?i v ??ch. R?i xu?ng ?y v?c x h?i h?n h?c thm v giang h?. Trong ??u php v mn v phi ci ??u tin ??u th? c?n c l mu li?u. Mu ?y h?n khng thi?u. Nh?ng hm nay h?n c?m th?y m?t n?i s? hi m? h?. Y T b?o lo gi ch?ng cn m?y n?. Lo gi kia, v?i ci nhn l?nh l?o ?y, dm tr? th l?m, dm bo on l?m, m?t khi lo thnh ma. ?nh nhau v?i ng??i th ???c, ?nh nhau v?i ma lm sao?!

S? Quan ? ??nh b?ng nh?n ph?n th?t c?a mnh xong s? vo phng Y T v?i ??ng b?n ?ang ??i h?n. Nh?ng h?n th?y b?a t??i ny c?n ???c chia cng b?ng. N?u h?n c m?t, khng ??a no dm h h gi? tr b?p b?m. Ng??i T Gi s? ???c h??ng ph?n th?t x?ng ?ng.

– Quay m?t ??t tn nh?

H?n h?i l?i l?n n?a, gi?ng h? h?n xu?ng, d?u dng. Ci ??u l?a th?a tc c?a ng??i h?p h?i kh? c? ??ng. H?n hi?u l Ng??i T Gi g?t ??u.

Theo hi?u l?nh cm l?ng c?a h?n, m?t ng??i t g?y nh? m?t b? x??ng bi?t ?i li?m ??u bt ch r?i ng?i x?m xu?ng vi?t tn nh?ng ng??i t trong tr?m x vo m?t sau v? bao thu?c l ??t trn ??u g?i. Ng??i ny v?n l m?t cn b? v?n ho thnh ph?. Tnh v? b?ng c?p anh ta l ng??i cao nh?t trong tr?i. Anh ta vi?t xong th m?t ng??i t khc c?m t? danh sch c?a ton b? ng??i trong tr?m x ln, quay m?t ?i x??ng tn ng??i ???c l?nh ph?n, trong khi ?ch thn S? Quan c?m m?t ci tha g khng theo th? t? no vo t?ng bt ? ???c chia. Tn ai ???c x??ng ln trng vo bt no th ng??i ?y nh?n bt ?.

S? Quan t? tay b?ng bt th?t ??n bn gi??ng Ng??i T Gi, ??t xu?ng bn ??u lo.

– Anh gi? ?i, ph?n t??i c?a ng anh ?y h?n ni b?ng gi?ng ng?t ngo v v?ng v? ti b? thm vo cho anh gi? m?t mi?ng ph?n c?a ti n?a ??y, mi?ng ny ny. Th? no, anh gi? b?ng lng ch?? Ph?n c?a anh gi? khng l?n mi?ng s?n hay t x??ng no ?u nh, anh gi? ?n cho kh?e!

??u c?a Ng??i T Gi ??ng ??y, S? Quan hi?u l lo g?t.

R?i h? gi?ng, h?n gh st vo tai lo, gi?ng th th?m:

– Anh gi? s?ng khn ch?t thing, ??ng qun ph h? cho th?ng ny nh! Ch? qun r?ng th?ng ny ? t? t? v?i ng anh.

H?n b?ng bt th?t c?a h?n quay vo phng trong, ? ? Y T ?ang tr?nh tr?ng rt th? n??c thnh do h?n ch? t?o vo m?y ci chn nh? tr??c nh?ng c?p m?t hau hu.

4

M?y anh t t? gic ?i lm v? r? qua tr?m x v?a ht thu?c su kn v?a l?ng nghe Y T k? v? pht cu?i cng c?a Ng??i T Gi:

– Ci bt ?? bn c?nh, ngay ch? ny ny. Anh gi? nh mnh th?y ci bt l c? g??ng quay ??u l?i nhn. B?a t??i d?m nh, th?t rang m?n c m? nh. Nh?ng ??n lc ?y th anh gi? h?t ng?i ln ???c n?a r?i. Chn lo li?t t? ?m. Ch?t ?y , chng my ph?i bi?t, bao gi? c?ng ph?i t? chn ln ??u, ng??c l?i l khng c. T? nghe ti?ng anh gi? ? mi. Ch?c lo mu?n g?i ??a no ?? lo ng?i ln, nh?ng l??i lo c?ng ?? r?i

Ng??i T Gi n?m trn gi??ng, im l?ng. M?t lo xm l?i trong v? b?t c?n, trong m?t v? tr?nh tr?ng khng c nguyn c?. Trn ng??i lo l t?m ch?n rch c?a tr?i. N ???c ph? ngay ng?n, th?ng th?m, t?m ch?n s?i Nam ??nh khng bi?t ? ???c dng cho bao nhiu ki?p t.

– Lo ? m?t h?i, r?i im. M? ki?p, t? l?i ng? anh gi? rn Y T k?, c??i r?n r?ng M?y hm nay lo rn su?t ?y m. Nh?ng t? m?c. C? th?y rn m ch?y l?i, c m ch?y c? ?m. ?y v?y, t? ??nh b?ng ?n xong s? cho lo m?t ?ng d?u long no. ? ??n n??c ?y tr?i c?ng khng c?u n?i. Nh?ng l? l th?, chng my ? g th g c?ng ph?i cho ng??i h?p h?i m?t m?i tim lm phc. Ng??i khng bi?t th b?o n l thu?c h?i d??ng. Long no ch? lm cho ci xc s?p ch?t ?m ln m?t t?o thi. Ra ci v? cn n??c cn tt ?y m, ch? ?n thua ??ch g

– Th? l anh gi? ?i lun?

Y t kh?t m?i ra chi?u khinh b?:

– ?i l th? ?o no? Gi?ng t l s?ng dai nh?t h?ng.

T?nh Tr??ng l?t x?t ??n bn gi??ng ng??i ch?t. Lo g?y tong teo, gi nh?t trong nh?ng ng??i t gi trong ton tr?i, m?t nh?n nheo nh? m?t qu? b??i ho, n?i ti?ng c h?c nh?t trong c?ng ??ng t, nh?ng t l?i ??n n?i t??ng nh? cm. Khng bi?t v l do g, nh?ng lo c?ng ???c Ban gim th? cho n?m tr?m x t? ??i y t tr??c. Ci s? ???c ? tr?m x lu nh? th? lm cho lo tr? thnh c gi, bi?t ?u l t? con chu?n chu?n, ng??i ta ngh?, c khi lo c h? hng hang h?c v?i ng k?nh no trong cc quan ? C?c hay ? B? ch?a bi?t ch?ng.

Y T h?n h?c nhn T?nh Tr??ng. H?n coi T?nh Tr??ng l k? lm m?t ?i m?t su?t n?m tr?m x. Su?t ?y h?n c th? chc v?i nh?ng ng??i t khc, nh?ng g cn e d khng dm x? t? v?i T?nh Tr??ng. Trong tr?i, T?nh Tr??ng t?ng l b?n thi?t c?a Ng??i T Gi t? nh?ng n?m c? hai cn ch?a ph?i n?m tr?m x. Ng??i ta th??ng th?y b?t g?p h? im l?ng ng?i bn nhau s??i n?ng.

??ng bn ng??i ch?t, T?nh Tr??ng nghing ??u ng?m ngha b?n mnh nh? th? ng?m m?t b?c tranh.

– Ny, anh t?n ng?n lm g ? ??y ??y? Y T ni v?i T?nh Tr??ng b?ng gi?ng nh? nhng Anh r?i c?ng th? thi. Ch?ng cn lu n?a ?u.

T?nh Tr??ng khng nghe th?y cu ni c?a Y T, ho?c lm b? khng nghe th?y, t? m?n x?p l?i ci ch?n ph? xc ch?t cho ngay ng?n thm.

– Th? m v?a tim cho anh gi? m?t pht long no l anh gi? h?i l?i li?n Y T quay l?i v?i cu chuy?n C? nh? thu?c tin ?y. V?a h?i l?i, anh gi? ? cu?ng ln, ? m?t ch?p n?a, m ? r to nh!

– C khi ng ?y mu?n tr?i tr?ng ?i?u g T?nh Tr??ng ni kh?, nh? ni m?t mnh.

– Anh b?o sao? Tr?i tr?ng ? Anh gi? ?y th c ci ?o g m tr?i v?i tr?ng ch?. ??ng ni leo! Ra ngoi kia! S? Quan qut Ti b?o anh ra ngoi kia.

T?nh Tr??ng l?ng l?ng tri ra ngoi tr?m x nh? m?t ci bng. Lo ng?i b?t xu?ng ??t bn b?c vch, p m?t vo hai bn tay. ?i vai g?y c?a lo rung ln t?ng ch?p.

– M?c lo Y T can S? Quan, k? ti?p ?n xong, t? m?i ra xem anh gi? c?a t? th? no r?i, th cha m? ?i, lo ? ch?ng tay tri nh?m d?y, tay ph?i c?m ?i ??a…

– Thnh th?t! m?t ng??i t bnh lu?n Lo n?m li?t t? hm qua r?i m.

– Th? m anh gi? l?i t?nh, l?i nh?c ???c tay, m?i thnh ch?. T? tr??c ??n nay, cc c?u bi?t, t? m ? phn th?ng no t? ch?u, khng ch?a ???c n?a, th y nh? r?ng th?ng ?y ng?m c? t?i. ? t??ng l?n ny mnh sai bt.

– Anh gi? ny gh th?t. Ch?t ?i s?ng l?i m?y l?n r?i ??y.

– ?o ph?i. T? khng sai. T? v?n ?ng. T? th?y anh gi? gi? ?i ??a v? pha bt th?t, bn tay anh gi? run run, cu?i cng r?i ?i ??a c?ng ch?m ???c vo thnh bt nghe ?nh cc m?t ci. ??n lc anh gi? run run g?p ???c m?t mi?ng th h?c, anh gi? n?c ln m?t ti?ng, c? ng??i gi?t t?ng ln.

– Xong phim?

– Xong! Y t xc nh?n.

– Khng ku thm m?t ti?ng no?

– Khng. Anh gi? ng v?t ra, ??u ngo?o sang m?t bn Y T ni ?o m?, t? m ? phn l trng phc. C ?i?u anh gi? s?ng dai kh?ng khi?p. Ng??i khc th xong phim t? lu

– G?p mi?ng th?t ln m khng ?n ???c, ci s? con ng??i ta sao m kh?n n?n! m?t ng??i chp mi?ng, l?c ??u ?ng l nh?t ?m nh?t trc giai do ti?n ??nh.

– C ci g kh?n n?n h?n l s? ph?n con ng??i?!!

Ng??i ng?i bn ?? thm v ??a ci ?i?u cy ln.

– Th? l ng ta ?o c?n l?nh tha n?a.

Ti?ng rt thu?c vang gin gi.

5

Ng??i T Gi ???c chn chi?u hm ?.

Khng ng??i vi?ng, khng ti?ng khc, khng vng hoa. ?m ma t l th?.

Khi bu?i ?i?m danh cu?i ngy k?t thc, t ? vo trong cc phng giam, c?a ? ???c kha l?i, th m?i th? t?c cho s? ra ?i v?nh vi?n c?a Ng??i T Gi b?t ??u. Cc b?c ch?c vi?c t? khu nh Ban gim th? ? ngoi tr?i l?c t?c mang h? s? ??n, l?y d?u tay xc ch?t, ??i chi?u m?t xc ch?t v?i ?nh trong h? s?, l?n l??t k tn vo bin b?n khai t?.

Xong, l?nh mai tng m?i ???c pht.

T? mai tng g?m b?n ng??i l?o kho?o h h?c ??t Ng??i T Gi n?m vo chi?c o quan ch?t ch?i do ??i m?c ?ng b?ng su t?m vn ti?t ki?m, m?ng tang v n?t n?, r?i ?ng n?p l?i. Ti?ng ?inh ?ng ln vn thin ku chan cht. Ci ti?ng chan cht ?y chui vo trong cc phng lm cho nh?ng ng??i t l?ng ?i ?ng m?t pht, nh? th? h? m?c ni?m b?n t v?a qua ??i. Sau ?ng m?t pht ?y, phng no phng n?y l?i ?n o nh? t? ong.

Lu?n hai s?i cho vo ?y quan ti, b?n ng??i n? gnh Ng??i T Gi ra ngh?a ??a.

Theo m?nh l?nh c?a S? Quan, ???c pht ra v?i v? m?t nghim trang, ??i mai tng ??t ci bt s?t trng men cc g?m ??ng su?t th?t c?a Ng??i T Gi vo quan ti. Bnh th??ng, khng ai ?? ph c?a gi?i nh? th?. Bt th?t t?c l c? ci bt, c? th?t bn trong s? thu?c v? m?t ng??i no ?, ho?c l b?n thn c?a k? x?u s?, ho?c m?t tn "vt ??a" ?ng th??ng. Hng ng? s? quan v ??u g?u khng bao gi? ??ng ??n ?? c?a ng??i ch?t.

M?nh l?nh c?a S? Quan lm m?i ng??i ng?c nhin. Ch?a bao gi? S? Quan ra m?t m?nh l?nh t??ng t?. Khng ai bi?t r?ng h?n tin Ng??i T Gi ch?t vo chnh Ng? s? thing l?m. N?u linh h?n Ng??i T Gi bi?t h?n ??i t?t v?i ng ta, h?n s? ???c ??n ?p.

Trong tr?i khng c ??i mai tng chuyn nghi?p. Khng k? nh?ng tr?n d?ch, khng ph?i ngy no c?ng c t ch?t. Thnh th? g?i l ??i cho b?nh, ch? khi no c ng??i ch?t th cn b? m?i g?i ng??i ?i chn. Nh?ng ng??i ???c phn cng nhi?u l?n nghi?m nhin h?p thnh ??i. M?i l?n ?i chn t ch?t, ??i ???c b?i d??ng m?t y?n s?n, cho d cng vi?c khng v?t v?. ? l m?y ng??i ???c Ban gim th? ??c bi?t tn nhi?m. Tn nhi?m ? ?y c ngh?a l ng??i lm vi?c ?y khng l?i d?ng c? h?i ?? tr?n tr?i. Theo quy ??nh, khi ??a t ?i chn ph?i c lnh gc ?i km, nh?ng v?i nh?ng ng??i ???c tn nhi?m th ?i khi lnh p gi?i ph m?c h? lm, lm xong t? v?. Ng??i lnh p gi?i hm nay c?ng v?y. ?i kh?i tr?i m?t qung anh ta ph?y tay cho b?n ng??i khing o quan ?i, cn t? mnh r? vo xm dn g?n ??y anh ta c ng??i qen.

Khi ?m ma ra kh?i c?ng tr?i th nh m?t tr?i ??ng trong thung l?ng b?t ??u nh?t d?n. Ma ?ng trong lng ch?o l?t th?m gi?a vng vy nh?ng ng?n ni cao ni th?p ban ?m l?nh th?u x??ng, nh?ng ban ngy th c?c k? oi b?c. Th? kh h?u kh?c nghi?t ny lm cho ng??i ta bao gi? c?ng ? trong tm tr?ng b?c d?c, khng ph?i ch? ng??i t, m c? ng??i coi t. Ng??i t nghe th?y ng??i coi t v?ng t?c, khng ph?i m?t l?n:

– M? ki?p, ? ci n?i ny mnh v?i th?ng t c khc ch g nhau!

Tu S? ?i ?n tr??c th? h?ng h?c. Lc ?i qua c?ng tr?i, h?n lao o o, ko c? b?n ng??i ph?i lao theo. H?n ??c bi?t d? ?ng v?i ci c?ng tr?i. C? m?i khi ?i qua vm c?ng l h?n ?i th?t nhanh, d??ng nh? n ? n?ng ln h?n, r?ng n m?i l bi?u t??ng c?a s? giam gi? ?ch th?c, m?i l nh t, ch? khng ph?i phng giam n?i h?n ?, khng ph?i khu tr?i c t??ng xy bao b?c v dy thp gai b?t bng m?c trn.

– Ny Cha, t? t? ch? no. ?o g m nh? ma ?u?i th??

Tn Gi?t Ng??i cu nhu. H?n bao gi? c?ng gi? ???c dng nhn t?n. Nhn t?n lm. Nhn t?n ?n. T??ng ch?ng khi h?n gi?t ng??i ?n b ? ci ga h?o lnh ?? c??p c m?t ci tay n?i khng bi?t trong c g, h?n c?ng ung dung nh? th? rt ba ra, nh?m c?n th?n, r?i b? m?t nht duy nh?t. Ng??i nghe hnh dung ra c?nh gi?t ng??i ?ng nh? v?y khi h?n bnh th?n k? l?i tr??ng h?p ph?m t?i, v?a k? v?a nh?m nhp t?ng ng?m tr nng b?ng.

Tu S? bao gi? c?ng nghe l?i Tn Gi?t Ng??i, khng dm ci l?i. V trnh xa h?n khi c th? trnh xa. Tu S? s? h?n, c v? l nh? th?. Ho?c t nh?t th c?ng r?t n? h?n, nh? Nh Bo k?t lu?n.

Tu S? b? b?t trong m?t l?n gi?ng ??o chui, trong m?t b?n mi?n ni. T?i gi?ng ??o chui b? qu? t?m ??i lo?i c?ng nh? t?i bun l?u b? b?t v?i ??y ?? tang ch?ng, khng th? tha. Khc nhau ? ch?, tn bun l?u ???c ??a ra to x?, c n, cn ng??i gi?ng ??o chui th b? bo?p, t?c l t?p trung c?i t?o, th? t khng bi?t ngy no v?.

Nh Bo, cng ?n khing v?i Tu S?, th? di. Trong lng, h?n khng ?a Tu S?. H?n khng ?a ci g?i l ??c khim nh??ng ch?u lu? c?a Tu S?. Nh Bo l k? v th?n. Trong ??u h?n ch? c ch? ngh?a duy v?t, k?t qu? c?a m?t n?n gio d?c duy nh?t h?n ???c h??ng. H?n coi khinh ci cch l gi?i m?i s? ??i ki?u M?t s?i tc r?i xu?ng c?ng khng ngoi Cha c?a tn ?? Thin Cha gio.

Vo t Nh Bo m?i c d?p th?u hi?u ci x h?i trong ? h?n ph?i s?ng s? d? c? nh?n nh?n t?n t?i chnh l nh? th? khim nh??ng ch?u lu? ?y, n?i thay vo Cha l ??ng v Nh n??c. Ci l thuy?t l?m kh?m n? m?t khi ? chui su vo ??u h?n th n ? l ??y ?? b?t h?n suy ngh? theo cch n bi?n gi?i s? ??i. H?n khng th? hi?u ???c v sao con ng??i r?t m?c hi?n lnh nh? Tu S? l?i c th? r?i vo s? kh?n kh ny? ? th chnh quy?n v th?n khng ?a b?t c? tn gio no, nh?ng ngoi m?t n t? ra khng ng?n c?m t? do tn ng??ng, n ?u c tiu di?t ??o no. N ch? tm ?? cch khng cho cc tn gio ginh gi?t ??a v? k? cai tr? tinh th?n v?i n m thi. H?n khc, h?n c t?i th?t, v h?n ? dm v??t ro pht bi?u nh?ng ngh? ph?m th??ng v?i nh?ng ng??i lun khuy?n khch h?n s? d?ng quy?n dn ch? ?? xy d?ng ??t n??c. Chnh nh?ng ng??i ? ??a h?n ?i t.

Tu S? t ni, h?n gi?u gi?m lm d?u thnh, gi?u gi?m ??c kinh vo ban ?m, khi m?i ng??i ng? say. Nh?ng ng??i t Thin Cha gio knh tr?ng h?n. H? coi m?i l?i Tu S? ni ra nh? m?t l?i c?a b? trn m h? ph?i nghe theo. Qua l?i k? c?a h?, Nh Bo bi?t r?ng ch? cn thi?u m?t ch?c thnh n?a l Tu S? thnh linh m?c. C l? v th? m nh?ng ng??i ngo?i gio tru ch?c g?i Tu S? b?ng Cha. Tu S? cam ch?u m?i s? tru ch?c v trn g??ng m?t b?t ??ng c?a h?n t?a ra m?t nh h?nh phc, ho?c ch t c?ng l ni?m vui, t? s? cam ch?u ?.

– Ny Cha, Cha c nghi?m th?y ng??i ch?t n?ng h?n ng??i s?ng khng? Nh Bo h?i bng qu? Ni v th? nh? lo ny, g?y nh? c m?m, th? m by gi? th n?ng chnh ch?ch.

– Ci ? khng c l Tu S? tr? l?i Tr?ng l??ng con ng??i ta lc s?ng th? no th lc ch?t th? v?y.

– V?y th trong tr??ng h?p ny ph?i c hai th? tr?ng l??ng, th?a Cha: tr?ng l??ng tuy?t ??i v tr?ng l??ng c?m tnh. Chnh ci ch?t ? sinh ra c?m gic ng??i ch?t n?ng h?n lc cn s?ng

Nh Bo ni v ng?ng ??u nhn b?u tr?i hong hn, th? hong hn s?n c??c mu lam ?ang ng? d?n sang mu tm. S??ng m trong thung l?ng khng bao gi? ??ng l?i d??i lng ch?o lc hong hn. Ch? lc ?y khng kh m?i c mu h? phch. M?i nhn tr?i, h?n v?p ph?i hn ? tr?i ln trn m?t ???ng lm cho ci quan ti nhao ?i cng v?i ci v?p c?a h?n. T? trong o quan v?ng ra m?t ti?ng nh? ti?ng n?c c?t, ho?c ti?ng ? khan.

– Cha m? ?i, ng ?y cn s?ng!

Tn C?p V?t, tr? tu?i nh?t trong ??i mai tng qu?ng v?i cy ?n, nh?y ph?t sang m?t bn. M?t h?n tr?ng b?ch. Ci quan ti gi?ng xu?ng ???ng ?nh k?ch, ?? nghing. Nghe r ti?ng xc ch?t va l?c c?c m?y l?n vo thnh o quan.

6

B?n ng??i t b?t ??u ?o huy?t. Trn ngh?a ??a t khng c l?y m?t ng?n gi. Tu S? b?t m?t nhanh h?n ba ng??i cn l?i. M? hi ch?y thnh dng trn m?t h?n, m?c d?u khi n?ng v?a t?t th ci l?nh b?t ??u dng ln.

Nh Bo tr?m t? xc t?ng x?ng m?t.

– Cha khng c?n ph?i v?i Nh Bo nhn Tu S? ?ang ch?m ch ?o huy?t Ngh?a ??a khng ph?i b?n xe. ? ??n ?y r?i khng ai l? chuy?n h?t.

Tu S? ??a cnh tay qu?t m? hi trn trn. Trong t?m m?t c?a h?n l m?t vng nh?p nh m? l?n m? b, m? c? m? m?i. Khi Tu S? ???c ??a t?i ?y, ba n?m tr??c, ngh?a ??a t ch? l m?t m?nh v??n ??y c? g, c? x??c v nh?ng b?i ch ??.

– Lm nhanh r?i cn v? Tu S? ni.

– Ti khng v?i, th?a Cha Nh Bo ni Ti khng cn nh ?? m v?. ? ?y, gi?a thin nhin, ti thanh th?n. Ti mu?n ko di th?i gian thanh th?n ny.

– Thi ?i my Tn Gi?t Ng??i g?t ??ng tn dc. Ta s?p ???c m?t b?a s?n nho, thanh th?n l ci ?o g.

Nh Bo nh? b?t vo lng bn tay ?? c?m cn x?ng cho ?? rt, l?ng l?ng x?c l??i x?ng vo ??t bn s?n ??a l?n nh?n s?i v?n v ? son.

– My khng th?y lo T?nh Tr??ng ? M?t lo b?ch ra r?i. Ch?ng cn ???c m?y n? ?u. Lo s? ?i tr??c. Sau m?i ??n l??t th?ng Ng?a ?in.

Tn Gi?t Ng??i thch g?i Nh Bo b?ng my ?? nh?n m?nh tnh ch?t bnh ??ng gi?a h?n v Nh Bo, th? bnh ??ng ch? nh? nh t m c. ? ngoi ??i h?n ch?a t?ng g?p m?t nh bo no, ??ng ni t?i chuy?n ???c ng?i ?n cng, ???c v? vai, ???c v?ng t?c, ???c my tao chi t? tho?i mi v?i m?t th?ng tr th?c nh? nh bo.

Nh Bo trong thm tm khng th?a nh?n s? bnh ??ng ?y, h?n c?m th?y kh ch?u, h?n cn bu?n n?a, g?i l t?i thn th ?ng h?n, nh?ng h?n khng ph?n ??i. Trong t c?n ph?i bi?t ch?p nh?n m?i ?i?u b?t bnh th??ng, ph?i bi?t coi t?t t?t m?i s? l l? ???ng nhin

Nh Bo l?c ??u:

– T?nh Tr??ng cn tr? ???c lu.

– Cu?c no, tao b?o n?i trong tu?n ny l h?n xong phim Tn Gi?t Ng??i h?t hm Hai su?t c?m, ch?u khng?

– ??ng cu?c Tu S? khuyn Nh Bo ng ?y ni ?ng ??y.

– T?i sao?

– Ti ? nhn th?y bng Th?n Ch?t trn m?t ng T?nh Tr??ng.

– Th? cn Ng?a ?in? Cha b?o sao? Nh Bo h?i l?i.

– H?n th ?ng l cn lu.

Tn Gi?t Ng??i c??i l?n. H?n khng bi?t k?t lu?n thnh l?i nh?ng ngh?, nh?t l nh?ng c?m xc.

Ng?a ?in l k? m Tn Gi?t Ng??i ght cay ght ??ng. S? c m?t c?a Ng?a ?in lm lu m? danh ti?ng c?a h?n. Ci tn Ng?a ?in s? d? c l do nh?ng ci r?ng c?a di h?n bnh th??ng v c?p m?t long sng s?c c?a ng??i t mang n chung thn v t?i gi?t ng??i. Nh?ng ng??i t knh tr?ng Ng?a ?in v h?n gi?t ng??i ch? ?? tr? th cho ng??i cha b? b?c t? trong c?i cch ru?ng ??t. Tn quan to x? cha h?n ta v? sau giu s?, Ng?a ?in h? st k? th xong th ch? c?t th? c?p c?a h?n r?i ra v?, t?nh khng ??ng ??n m?t cht g g?i l c?a c?i. ??t th? c?p k? th ln ban th? cha xong, h?n xch m t?u ln ??n Cng an ??u th.

D?c ???ng, Tn C?p V?t im l?ng, khng tham gia chuy?n ng??i l?n. B ng??i, nh?ng h?n c thm nin t cao nh?t so v?i cc b?n trong ??i mai tng. H?n vo t t? lc cn b? c??ng b?c h?c tr??ng Ph? thng Cng nng nghi?p, th?c ra l m?t hnh th?c giam gi? thi?u nin h? h?ng. H?n b? ??a ln tr?i sau khi ng? v?i m?t c gio ? tr??ng lm cho c ta c mang.

Ci huy?t ???c ?o xong.

Nh Bo ng?i ln cn x?ng, bn c?nh quan ti Ng??i T Gi, nhn nh ?nh dim chm ?i?u thu?c. M?y ng??i kia c?ng ht, k? c? Tu S?. B?n ln khi kht l?t bay ln trn n?n ni xa ? s?m h?n trn n?n tr?i v? t?i. Hong hn ? ?y b?t ??u s?m nh?ng tri ?i r?t ch?m. Tr?i m?i lc m?i l?nh.

Tn Gi?t Ng??i b?m Tn C?p V?t, hai ??a l?ng ra xa. ? ? chng th tho v?i nhau, th?nh tho?ng l?i li?c v? pha Tu S? v Nh Bo.

Nh Bo, b?ng con m?t ngh? nghi?p, ?on chng ?ang bn chuy?n g ?en t?i. H?n theo di hai ??a theo thi quen, v t m, ch? m?i m m?u, m?i th? ?o?n c?a nh?ng ng??i b?n t ?? m?i lo?i, ??i v?i h?n ch?ng c ngh?a l g. H?n ??ng trn, ??ng xa m?i s?, d?ng d?ng v?i m?i s?. V?i b? l?c t, h?n ???c coi l v h?i. M?t ng??i d?ng d?ng v?i s? ??i khng bao gi? lm ?ng-ten, t?c ch? ?i?m.

Tn Gi?t Ng??i quay l?i bn huy?t, l?nh lng ni :

– Th?a Cha, xin Cha vui lng ?i ra ?ng kia M?t lt thi. V quay m?t ?i cho con nh?.

Tu S? khng ni khng r?ng ?i ra xa, ? ? h?n ??ng yn nh? t??ng, nhn ln tr?i.

– Cn my n?a, Nh Bo, my c?ng ra ?ng kia. V quay m?t ?i.

– Cc anh ??nh lm g v?y? Tu S? quay m?t l?i, h?i.

– Ci ? khng dnh dng g ??n Cha. ?i xa n?a ?i.

Tu S? l?ng l?ng b??c xa thm. H?n ng?m ngha nh?ng ?m my bay ch?m trn ??nh ni cao nh?t, l?p lnh mu s?c x c?. Nh?ng mu s?c thay ??i r?t nhanh. Tu S? b?t gic nh? ??n nh?ng hong hn bi?n ? qu mnh v th? di. Cu?c ??i bn ngoi t ng?c d sao v?n ??p, h?n s?n sng ch?u ??ng m?i kh?n kh Cha trao.

Nh Bo c??i g??ng g?o:

– Tao th xem ???c ch?? V t m thi.

– Ty! N?u my mu?n Tn Gi?t Ng??i bung xng v c?m l?y ci x?ng.

?i vai Tu S? gi?t ln khi nghe ti?ng kt ko di c?a t?m vn thin ???c c?y ln.

– My tin l ? trong o bng? Tn Gi?t Ng??i h?i.

– Ng??i ta b?o th? Tn C?p V?t ?p kh?.

Tn Gi?t Ng??i ra l?nh:

– ???c. By gi? d?ng h?n ta d?y.

Tn C?p V?t li l?i, m?t ti mt.

– Em s?!

– ?? hn! Tn Gi?t Ng??i c??i v nh? b?t Qu hn.

Tn C?p V?t xua tay:

– Ch?! Ch? nh? b?t.

– Th sao?

– King ??y.

Tn Gi?t Ng??i nm cho Tn C?p V?t m?t ci l??m b?ng r?y r?i xo?c c?ng ??ng trn ??u o quan nhn xu?ng.

H?n ng?c nhin th?y s?c m?t Ng??i T Gi khng xm ngot nh? lc nh?p quan, m b?ng c cht h?ng. Ci ? c th? do nh ph?n chi?u t? ?m my trn b?u tr?i hong hn.

Tn Gi?t Ng??i nh? ??n chuy?n m?t ng??i t ? ?em chn m s?ng l?i, b?t vn thin vng ra kh?i huy?t r?i l?n v? tr?i. H?n tt vo m Ng??i T Gi m?y ci xem lo c ph?n ?ng g khng, nh?ng lo n?m yn.

– ??ng, ng Tn C?p V?t ni, gi?ng van v? ??ng lm th?.

?p l?i, Tn Gi?t Ng??i c??i kh?y. H?n n?m l?y hai vai xc ch?t, gi?t m?nh. Xc ch?t b?t d?y, ??ng d?a vo ng?c Tn Gi?t Ng??i. H?n, m?t tay ?? xc ch?t cho n kh?i ??, tay kia l?c l?i qu?n o ng??i ch?t.

Nh Bo nhn th?y c?m c?a Ng??i T Gi t?a vo vai Tn Gi?t Ng??i, trn g??ng m?t b?t ??ng c?a xc ch?t ?i m?t h m?, l? ??.

– Ch?ng c ch g h?t Tn Gi?t Ng??i cu nhu My ni th? no ?y…

– Hay l ? trong o bng? Tn C?p V?t l nh.

– ??a tao con dao.

Tn C?p V?t ??a cho Tn Gi?t Ng??i con dao to b?ng ??t ngn tay lm b?ng s?t ?ai thng. Ro?t, ro?t. Tn Gi?t Ng??i r?ch m?y ???ng lm cho bng gn trong o bay lo?n ln trong gi.

– ?o c ch g h?t h?n cu nhu.

– C khi ng y?m trong qu?n lt, ng ? Tn C?p V?t li ra xa, m?t xm khng km g m?t xc ch?t ng lo?i k? h?n xem.

– L?i ?y, ?? v tch s?!

Nghe h?n g?i, Tn C?p V?t khng nh?ng khng ??n g?n m cn li thm vi b??c.

– L?i ?y! Tn Gi?t Ng??i g?t Sao my nht th??

Nh?ng v hi?u, Tn C?p V?t tr?n m?t, ci nhn dn ch?t vo b? m?t b?t ??ng c?a xc ch?t.

Nh Bo nh?ch mp, nh?ng khng c??i. C?nh t??ng ?y ch?ng thch h?p v?i n? c??i no.

– Thi, my Nh Bo ph?y tay Chn lo ?i, r?i cn v?.

Ngoi c? l?i, h?n nhn th?y Tn Gi?t Ng??i v Ng??i T Gi v?n ??ng t?a vo nhau. H?t nh? Tn Gi?t Ng??i ?ang vu?t ve Ng??i T Gi v ?ang th? th? chuy?n g ? v?i lo.

– H? v?n ch?a xong h?? khng quay m?t l?i, Tu S? h?i v?ng Nh Bo.

– Ch?a.

C?nh t??ng Tn Gi?t Ng??i l?c sot xc ch?t lm cho Nh Bo th?y trong lng mnh si ln m?t n?i gi?n d? kh hi?u.

V ch?ng bi?t lm g v?i n, h?n b??c m?y b??c v? pha Tu S?.

– Ny Cha h?n ni Cha tin l c Cha?

– Ti h?ng tin ? Ng??i Tu S? ?p, m?t h?t s?c nghim trang.

– V?y th Cha ? ?u?

– Cha h?ng c ??i ??i. Cha ? kh?p m?i n?i, thng bi?t m?i s?.

– C? ? ?y n?a ch? th?a Cha, Nh Bo mai m?a Trong ci ch?n chng ta ?ang ? ny ny?

– Trong c? ch?n ny.

– Th?t sao?

– V c? trong ta Tu S? nh?c tay lm d?u thnh gi.

– V Cha cng b?ng? Nh Bo g?ng.

Tu S? v?n nghim trang:

– Khng ai cng b?ng h?n Cha.

Nh Bo ph ln c??i. Ti?ng c??i ng?o ngh? c?a h?n bay xa, ??p vo vch ni r?i l?i v?ng l?i ha ha…ha ha ha a a!

Khi ti?ng c??i y?u d?n r?i xu?ng ? ?u ? trong nh?ng lm cy ? bi?n thnh nh?ng kh?i ?en, Nh Bo nghe ti?ng m?t v?t n?ng ??p vo g?. H?n ?on Tn Gi?t Ng??i ? xong vi?c, v?a nm Ng??i T Gi tr? l?i o quan.

– Cho my! Nh Bo nghe th?y Tn Gi?t Ng??i ni.

– Khng. Chu c?m ?n ng.

– Sao? My ch t ?

– Khng! Chu khng l?y ?u.

– My s? h??

Tn C?p V?t l?p b?p:

– Chu th?y chu th?y

– Th?y ci g?

- ng ?y l??m chu. T?i chu ??u tu

Tn Gi?t Ng??i ng?a m?t ln tr?i m c??i to.

– My khng l?y, tao l?y. Tao cc s? con kh? kh no h?t.

R?i ch?t ngh? ra ?i?u g, h?n ci xu?ng nh?t ci bt s?t trng men m th?t ? trong ? ?? tung to ra o quan khi n b? r?i xu?ng trn ???ng.

– Hoi c?a, ci bt cn t?t Tn Gi?t Ng??i ng?m ngha ci bt r?i ni Cho my ??y.

– Khng! Tn C?p V?t r?n r? Khng. Chu ch? l?y lm g. Ti?n chu cn khng l?y n?a l ci bt.

– Th? th tao cho my m?t ci b?t tai Tn Gi?t Ng??i qut C l?y khng? Ny ?y!

Vang ln m?t ti?ng b?p, r?i ti?ng Tn C?p V?t n?c ln, khng r v ?au hay v s?.

Tn Gi?t Ng??i ?ng n?p o quan. T?m vn thin x sang m?t bn, ?? l? n?a m?t ng??i ch?t, khi b?n ng??i l?ng l? thng dy cho vo d??i o quan ?? th? n xu?ng l? huy?t ?en ngm. Ch?ng ni ch?ng r?ng, h? xc ??t ?? xu?ng huy?t cho ??n khi n ???c l?p ??y. Tu S? l ng??i cu?i cng cn lm vi?c sau khi ba ng??i kia ? ng?i ngh?.

Khi Tu S? ??p xong ci huy?t cho ra v? m?t n?m m?, Tn C?p V?t ??ng d?y, ch?y h?c t?c v? pha con su?i ? ??u kia c?a ngh?a ??a, t? ? h?n l?c l vc m?t t?ng ? ?i v? pha ba ng??i ??ng ??i. T?ng ? n?ng lm h?n th? d?c. H?n li?c nhn Nh Bo v Tu S? r?i nh? nhng ??t t?ng ? xu?ng ??u n?m m?. ?o?n l?y tay vun ??t chung quanh cho cao thm.

Mn h?i l? c?a m?t l??ng tm khi?p ??m, Nh Bo ngh? th?m.

B?n ng??i t ra v?.

Ngy h?t.

Khi h? xu?ng con su?i g?n ??y r?a chn tay, Nh Bo c kh?a v?i Tu S?:

– N?u c Cha v Cha l cng b?ng th t nh?t c?ng ph?i ?? cho ng lo t?i nghi?p n? ?n xong b?a t??i hm nay ? Cha ton n?ng trong tr??ng h?p ny cn nh?n tm h?n c? ng??i th? t?c.

– L?y Cha ti lng lnh! Tu S? s? hi ku ln.

– t nh?t th Cha c?ng ph?i lm m?t ?i?u g ? cho con ng??i b?t h?nh ?y ch?, ph?i khng? N?u khng, Cha sao cn l Cha?

Tu S? rng mnh tr??c l?i ni bng b? c?a Nh Bo, l?ng l?ng ng??c m?t ln tr?i, thnh knh lm lm d?u thnh.

– Caeli enarrant gloriam Dei!

B?u tr?i ?m ch?t l?ng tr??c m?t h?n. Nh?ng t?ng tr?i sng danh Cha.

Tu S? l?m b?m v th? di no nu?t.

1979

Comments are closed.